Valberedning utsedd i Diagonal Bio AB (publ.) inför årsstämman 2024

I enlighet med de principer för inrättande av valberedning som tidigare beslutats på årsstämman 2023, har följande valberedning utsetts för Diagonal Bio AB (publ.) inför årsstämman 2024.

Valberedningen inför ordinarie årsstämma 2024 består av: 

  • Ordförande: Peter Nilsson, eget innehav
  • Kushagr Punyani, eget innehav 
  • Andreas Nyberg, eget innehav
  • Kerstin Åkesson Jakobsson – adjungerad, styrelseordförande Diagonal Bio AB

Samtliga i valberedningen nås via email: valberedning@diagonalbio.com

Valberedning ska utses senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som ska bestå av representanter från bolagets tre största aktieägare per den 30 september. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas. Skulle någon ägare blivit större än den minsta representanten intill en tidpunkt två månader före stämman kan denna påkalla att ta plats i valberedningen och den minsta utgå. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, i förekommande fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen kan belasta bolaget med nödvändiga kostnader och utlägg som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode för arbete utgår inte till valberedningens ledamöter.

För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta

Karin Wehlin, Tf VD
Telefon: +46 703 052 488
E-post: kw@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar. Diagonal Bios patenterade teknologi kan även användas för de mindre reglerade marknadssegmenten via LAMPlify™.