Diagonal Bio AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission av aktier

Teckningsperioden i Diagonal Bio AB:s (”Diagonal” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades igår, den 15 december 2022. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 30 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 40 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om cirka 70 procent. Diagonal tillförs därmed cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför bland annat att Diagonal kan finansiera aktiviteter kopplade till Diagonals planerade marknadstillträde, lansering och marknadsetablering av den diagnostiska plattformen Panviral. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 16 december 2022.

Diagonals VD Jack Egelund Madsen kommenterar

”Vi vill passa på att tacka alla som genom sitt deltagande i företrädesemissionen har investerat i Diagonal. Med ert förtroende kan vi nu finansiera aktiviteter för vårt fortsatta värdeskapande. Jag hälsar er alla varmt välkomna som aktieägare i Diagonal och jag vill även tacka alla befintliga aktieägare för fortsatt förtroende.”

Teckning, tilldelning och betalning avseende företrädesemission

Företrädesemission tecknades till totalt cirka 7,5 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 30 procent. Därutöver har garantiåtaganden om cirka 9,9 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 40 procent av emissionsvolymen. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 70 procent av emissionsvolymen. Diagonal tillförs således cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 4 MSEK (varav cirka 2,6 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning).

Genom företrädesemissionen nyemitteras 25 616 971 aktier. Totalt 10 591 444 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,1 MSEK. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 24 november 2022. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 16 december 2022. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Ersättning för garantiåtaganden

Garantiåtagandena har utgjorts av en så kallad toppgaranti om totalt 20 procent, motsvarande cirka 5 MSEK av emissionsvolymen ("Toppgaranti") samt en så kallad bottengaranti om totalt cirka 45,7 procent, motsvarande cirka 11,4 MSEK av emissionsvolymen ("Bottengaranti"). För utställd Bottengaranti utgår kontant ersättning om 14 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 16 procent i form av aktier. För utställd Toppgaranti utgår kontant ersättning om 20 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 22 procent i form av aktier. För det fall garantiåtagare väljer ersättning i form av aktier ska dessa erläggas i form av en riktad kvittningsemission. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,68 SEK per aktie, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda företrädesemissionen.

Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Sedermera Corporate Finance AB härom snarast efter föreliggande offentliggörande av utfall i genomförd företrädesemission. Eventuellt beslut om en riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Diagonal ha ökat med 25 616 971 aktier, från 9 148 663 aktier till 34 765 634 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 2 561 697,10 SEK, från 914 866,30 SEK till 3 476 563,40 SEK. Den totala utspädningen som företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till cirka 74 procent.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Handel med BTA pågår på Nasdaq First North Growth Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 10 januari 2023.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Diagonal, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, CEO
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.