Diagonal Bio AB ökar säkerställandegraden till totalt 70 procent i den planerade företrädesemissionen genom ytterligare toppgaranti

Styrelsen i Diagonal Bio AB (“Diagonal” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget ingått ytterligare avtal om garantiåtaganden idag, den 4 november 2022, vilket ökar totala andelen emissionsgarantier från tidigare cirka 13,9 MSEK till totalt cirka 16,3 MSEK i den planerade företrädesemissionen av aktier om cirka 25 MSEK som Bolaget tidigare aviserat (”Företrädesemissionen”). Därmed omfattas Företrädesemissionen upp till totalt 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 17,4 MSEK.

Styrelsen har den, 21 oktober 2022, beslutat om Företrädesemissionen vilken är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, planerad att genomföras den 23 november 2022. Bolaget meddelar nu att man utökat andelen emissionsgarantier från tidigare cirka 13,9 MSEK till totalt cirka 16,3 MSEK genom ytterligare toppgaranti. Den ytterligare toppgarantin i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 2,5 MSEK. Likt redan avtalade och kommunicerade toppgarantiåtaganden utgår för den ytterligare avtalade toppgarantin en kontant ersättning om 20 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 22 procent i form av aktier.

Diagonal har sedan tidigare erhållit och kommunicerat att Bolaget ingått tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 15 MSEK, vilket motsvarar upp till 60 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena, som avser förbindelser från befintliga ägare inklusive styrelse samt ledning, motsvarar totalt cirka 1,1 MSEK (cirka 4,3 procent av emissionslikviden). Utöver teckningsåtaganden har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden med ett konsortium bestående av befintliga aktieägare som tecknar sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen samt externa investerare.

De totala garantiåtagandena utgörs efter den ytterligare toppgarantin av en så kallad toppgaranti (i utrymmet 60–70 procent av Företrädesemissionen) om totalt 10 procent, motsvarande cirka 2,5 MSEK av emissionsvolymen, en toppgaranti (i utrymmet 50–60 procent av Företrädesemissionen) om totalt 10 procent, motsvarande cirka 2,5 MSEK av emissionsvolymen samt en så kallad bottengaranti om totalt cirka 45,7 procent, motsvarande cirka 11,4 MSEK av emissionsvolymen. För utställd Bottengaranti utgår, som tidigare kommunicerats, en kontant ersättning om 14 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 16 procent i form av aktier.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Diagonal anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Diagonal, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, CEO
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.