Diagonal Bio AB´s nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market fulltecknad

Den 24 juni 2021 avslutades anmälningsperioden i Diagonal Bio AB´s (”Diagonal Bio” eller ”Bolaget”) nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 100,15 procent och tillför Bolaget cirka 40,05 MSEK före emissionskostnader samt cirka 1 550 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 29 juni 2021. Första dag för handel i Diagonal Bio´s aktier på First North är planerad till den 6 juli 2021.

Jack Egelund Madsen, VD Diagonal Bio, kommenterar
"Givetvis vill jag inleda med att tacka alla tecknare som valt att investera i Diagonal Bio som ser den fantastiska potential som vi ser. Tack vare nyemissionen har Diagonal Bio nu resurser att accelerera utvecklingstempot och marknadslanseringen av Panviral. Vår avsikt är att fortsätta expandera verksamheten och lansera till den europeiska och senare den amerikanska marknaden. Tack igen till nya och gamla aktieägare för förtroendet!"

Förvärv och tilldelning
Totalt emitteras 3 814 663 aktier genom nyemissionen. Den totala emissionslikviden omfattar cirka 40,05 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,36 MSEK. Av dessa 40,05 MSEK avser cirka 10 MSEK sedan tidigare erhållet brygglån som, tillsammans med kompensation för brygglånet om cirka 2 MSEK, i sin helhet kvittas mot aktier i nyemissionen. Kompensationen innebär således ej kapital för Bolaget. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 29 juni 2021. Tecknare som inte tilldelats aktier erhåller ingen avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital
När Diagonal Bio´s nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 9 148 663 och aktiekapitalet att uppgå till 914 866,30 SEK.

Första handelsdag
Första dag för handel i Diagonal Bio aktier på First North är planerad till den 6 juli 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet DIABIO med ISIN-kod SE0015961826.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare till Diagonal Bio i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Diagonal Bio, vänligen kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalpharma.com 
Hemsida: www.diagonalbio.com

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.