Dignitana AB (Publ) Genomför Företrädesemission Och Riktad Nyemission

Dignitana AB (publ) genomför nyemissioner om cirka 31,6 MSEK fördelat på en riktad nyemission om ca 5.8 MSEK, en fullt garanterad företrädesemission om 24,3 MSEK samt ytterligare en riktad emission genom kvittning av garantiersättning om cirka 1,4 MSEK

Styrelsen i Dignitana AB  (“Dignitana” eller “Bolaget”)  har idag beslutat att genomföra en total kapitalisering om högst 31,6 MSEK fördelat på en riktad nyemission om cirka 5.8 MSEK, en fullt garanterad företrädesemission om cirka 24,3 MSEK samt ytterligare en riktad emission genom kvittning av garantiersättning om cirka 1,4 MSEK för att finansiera bolagets fortsatta expansion.

Dignitana meddelar att Bolagets styrelse, med stöd av befintligt emissionsbemyndigande, beslutat att genomföra en riktad nyemission, om högst 1 380 500 aktier till en emissionskurs om 4,20 SEK, en företrädesemission om högst 5 792 603 aktier till en emissionskurs om 4,20 SEK och en riktad kvittningsemission om högst 339 972 aktier till en emissionskurs om 4,20 SEK. Total emissionslikvid för de tre emissionerna uppgår till cirka 31,6 MSEK. Vid full teckning i samtliga emissioner enligt ovan kan aktiekapitalet komma att öka med sammanlagt 7 513 075 SEK till 48 061 299 SEK.

Genom den riktade kontantemissionen tillförs Bolaget cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader.

Genom företrädesemission tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader på villkor enligt nedan.

  • Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantier.
  • Sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 4,20 SEK per aktie.
  • Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen är den 30 november 2018.
  • Teckningsperioden löper från 4 december till den 18 december 2018.

Den riktade kvittningsemissionen om cirka 1,4 MSEK genomförs för att kunna kvitta garantiersättning i den fullt garanterade företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv 
Dignitana är ett svenskt medicinteknikbolag som fokuserar på en bred marknadslansering i USA av DigniCap skalpkylningssystem, en produkt som motverkar håravfall hos cancerpatienter vid cytostatikabehandling och väsentligt bidrar till välbefinnandet och livskvaliteten. Målsättningen är att Bolaget skall bli marknadsledande inom hårbevarande genom sitt system med skalpkylning. Systemet blev godkänt av FDA i december 2015 för försäljning på den amerikanska marknaden och Bolaget har inlett en lansering i USA genom eget dotterbolag. Systemet har också medicintekniskt godkännande, CE-märkt, för försäljning i Europa.

Dignitana har lanserat en affärsmodell i USA som innebär att kunderna, cancerkliniker, leasar maskinen och patienterna betalar en avgift för varje behandling som genomförs. Detta har stor påverkan på Dignitanas intjäningsförmåga men större rörelsekapital.

Dignitana behöver ytterligare rörelsekapital för att finansiera den fortsatta tillväxten. Vid full teckning i företrädesemissionen och de riktade emissionerna tillförs Bolaget totalt cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader. Bolaget bedömer att tillfört kapital ska var tillräckligt för att

  • finansiera Bolagets verksamhet genom hela 2019,
  • möjliggöra en lansering av den nya generation av DigniCap-systemet och
  • stärka Bolagets finansiella ställning.

Nettolikviden från emissionerna ska användas till den fortsatta expansionen i USA, personalförstärkningar, samt färdigställande och marknadsföring av den nya generationen av DigniCap systemet.

Resterande del av emissionslikviden kommer att användas för att förstärka Bolagets likviditetsbuffert – något som bedöms som nödvändigt för att främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.

“Vi har ett positivt momentum i Dignitana. Vi är övertygade om att vår nya produktgeneration för med sig tydliga fördelar för sjukhus och patienter. Vi ser framemot tilltagande tillväxt i med lanseringen av den nya produktgenerationen under första halvåret 2019” – William Cronin, VD.

Riktad nyemission 
Styrelsen i Dignitana har idag, den 16 november 2018 med stöd av befintligt emissionsbemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av 1 380 500 aktier (“Emissionen”) till kursen 4,20 SEK per aktie innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 380 500 SEK. Genom Emissionen tillförs Bolaget cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är fulltecknad av ett antal utvalda investerare. För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den riktade emissionen uppgår till om cirka 3,3 procent.

Syftet med beslutet att emittera nya aktier i Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en fortsatt snabb expansion på den amerikanska marknaden samt för att säkerställa ytterligare rörelsekapital. Bolagets aktieägare bereds därtill möjlighet att teckna sig för aktier i en företrädesemission enligt nedan.

Företrädesemissionen

Styrelsen har också med stöd av befintligt emissionsbemyndigande beslutat att idag den 16 november 2018, erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att teckna aktier i Dignitana till samma teckningskurs som i den riktade emissionen, 4,20 SEK, genom en företrädesemission. Företrädesemissionen omfattar högst 5 792 603 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 792 603 SEK (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen per aktie är 4,20 SEK och det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 328 932,60 SEK. Företrädesemissionen ska genomföras på följande villkor:

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid aktieägare för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt.
Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknas utan teckningsrätt ska fördelning ske enligt följande:

  1. i första hand till de som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, och
  2. i andra hand till de som, före emissionsbeslutet, har ingått avtal om emissionsgaranti.

För varje tecknad aktie ska erläggas 4,20 SEK. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 30 november 2018. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 4 december 2018 till och med den 18 december 2018. Teckning av aktier som tecknas med företrädesrätt sker genom betalning senast den 18 december 2018, och teckning utan företrädesrätt sker genom Aktieinvests försorg efter undertecknande av särskilt upprättad anmälan. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter beslut om tilldelning, enligt särskild instruktion på utsänd avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, förbehåller sig rätten att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet kommer vid full teckning i Företrädesemissionen att öka med 5 792 603 SEK till 46 340 827 SEK och antalet aktier kommer att öka med 5 792 603 aktier till 46 340 827 aktier (innan registrering av Emissionen). För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, vid full teckning i Företrädesemissionen om cirka 12,5 procent.

Tecknings- och garantiåtaganden 
Dignitana har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från ett antal av Bolagets aktieägare om cirka 5,3 MSEK, motsvarande cirka 22 procent av företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 19,0 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av företrädesemissionen, som kan tas i anspråk vid eventuell bristande teckning i Företrädesemissionen upp till 100 procent av totalt emissionsbelopp, motsvarande cirka 24,3 MSEK.

Riktad kvittningsemission

Styrelsen har beslutat att erbjuda emissionsgaranter möjligheten att kvitta sin garantiersättning mot aktier till kursen 4,20 SEK genom en riktad emission i samband med Företrädesemissionen Kvittningsemission bedöms omfatta cirka 339 972 aktier varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med cirka 339 972 SEK. Totalt kvittat belopp kommer att vara cirka 1,4 MSEK. För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i av kvittningsemissionen uppgår till cirka 0,9 procent.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att dels kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att stärka sin kassa genom att garantiersättningen kvittas mot aktier, och dels kunna bredda Bolagets aktieägarkrets med investerare som Bolaget bedömer kan vara viktiga för Bolaget. Styrelsen gör bedömningen att den samlade garantiersättningen, givet dess belopp och form, är marknadsmässig.

Preliminär tidplan

28 november 2018 Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
29 november 2018 Första dag för handel exkl. teckningsrätt
30 november 2018 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
4 – 18 december 2018  Teckningsperiod
4 december 2018 Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
14 december 2018 Sista dag för handel i teckningsrätter
omkring den 19 december 2018 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Detaljerade villkor för Företrädesemissionen kommer att beskrivas i det memorandum som beräknas offentliggöras senast den 3 december 2018 och som kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.dignitana.com.

Investerarträffar

Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att presenteras på Dignitanas hemsida.

Rådgivare 
Redeye AB (redeye.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare i Emissionen, Företrädesemissionen och kvittningsemissionen. AktieInvest är emissionsinstitut.

Memorandum

Memorandum är beräknat att offentliggöras senast den 4 december 2018. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Dignitanas Memorandum som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets, Redeyes och Aktieinvests respektive hemsidor (https://www.dignitana.comhttp://www.redeye.se, http://www.aktieinvest.se).

Lund 2018-11-16

För mer information, vänligen kontakta: 
William Cronin, VD, Dignitana AB  bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555
Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB  mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande 08:00 (CET), den 16 november 2018.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Dignitana. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dignitana kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 3 december 2018.

Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Dignitana att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Dignitana avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dignitana aktuella syn på Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Ord som ”avses”, ”antar”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

William Cronin, VD, Dignitana AB  bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555
Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB  mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.