Dr Sannas offentliggör bokslutskommuniké för 2017

Sammanfattning oktober-december 2017

  • Omsättningen för perioden uppgick till 1 322 KSEK, en ökning med 216 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 085 KSEK (-345).
  • Soliditeten uppgick till 20 procent (70).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 509 KSEK (-949).

Sammanfattning januari-december 2017

  • Omsättningen för perioden uppgick till 4 518 KSEK, en ökning med 136 procent jämfört med året innan.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 793 KSEK (-626).
  • Soliditeten uppgick till 20 procent (70).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 215 KSEK (-1 125).

Väsentliga händelser efter den 31 december 2017

Bolaget genomförde under december 2017 en spridningsemission om cirka 4,0 MSEK som tillförde bolaget cirka 3,6 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Emissionen registrerades hos Bolagsverket i januari 2018. Utöver detta har inte några väsentliga händelser i Bolaget skett efter den 31 december 2017.

VD kommentar

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Dr Sannas fantastiska team, alla våra kunder och aktieägare! Utan Er hade vi inte kommit dit vi är idag och tack vare er kommer 2018 bli vårt i särklass mest spännande år. Under Q4 2017 lades stort fokus på att få klart flera av våra kommande produkter, totalt färdigställde vi fyra nya produkter. Vitality Mix, vårt fotvårdskit och Multi Cream lanserades framgångsrikt och mottogs mycket väl under kvartalet. Detta samtidigt som vår spridningsemission blev övertecknad och vi glädjande kunde meddela att vi nu har över 600 delägare. Stort tack till alla Er för det fortsatta förtroendet!

Nu under Q1 har vi fullt upp med vår notering och lansering av ytterligare tre fantastiska produkter. Detta görs samtidigt som vi under Q1 och Q2 kommer lägga stora resurser på att göra våra produkter mer kända genom marknadsföring och göra dem mer tillgängliga genom att samarbeta med fler återförsäljare, både fysiska butiker och online. Vi kommer även att lansera en helt ny webbplattform där vi integrerar vår nya shop med över 1 000 artiklar om hälsa och välmående. Vi har med andra ord ett händelserikt och intensivt kvartal att se fram emot.

Vi har flera unika produkter som är i slutfasen av tester och om vi håller vårt önskade tidschema blir det totalt ytterligare sex produktlanseringar under Q2. Jag hoppas att du som kund och aktieägare ser lika ljust på framtiden som jag och hela vårt Team! Ser fram emot ett fantastiskt 2018 tillsammans!

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2018 publiceras den 24 maj 2018.

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Dr Sannas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018, kl. 08.45.

Kort om Dr Sannas

Dr Sannas utvecklar och säljer hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden, www.drsannas.com. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.