RNB överväger emission av en senior-säkerställd obligation

Med reservation för rådande marknadsförhållande kan en emission av en senior-säkerställd obligation i svenska kronor och med en ungefärlig löptid om 3 år med rörlig ränta följa. Emissionslikviden från den tilltänkta obligationen kommer användas för refinansiering av utestående skuld och för allmänna företagsändamål.