Ectin Research AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden 1 september 2020 – 30 september 2021 och tredje kvartalet 2021

(Stockholm, 24 november 2021) Ectin Research AB meddelar att bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. För att läsa hela rapporten vänligen besök:  https://www.ectinresearch.com/finansiella-rapporter/

Sammanfattning av Delårsrapport

Ectins tredje kvartal 2021 har inneburit flera centrala händelser:

Ectins nyemission innebar ett kapitaltillskott motsvarande cirka 45 MSEK via cirka 480 nya aktieägare. Ectin har även ingått avtal om en lånefacilitet som ger Bolaget rätt att låna upp till 12 MSEK fr.o.m. Q2 2022 t.o.m. Q1 2023. Den sammanlagda likviden från emissionen samt lånefaciliteten medför att Bolaget kan genomföra fas I-delen av den planerade fas l/ll-studien för att utveckla Bolagets läkemedelskandidat MFA-370.

Ectins första handelsdag på Spotlight Stock Market var den 18 augusti 2021.

Läkemedelsverket godkände Ectins ansökan om klinisk läkemedelsprövning av MFA-370 i en fas I/II-studie i patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Ectin planerar att börja rekrytera patienter till fas I-delen av den planerade fas I/II studien under H1 2022. 

Tredje kvartalet (juli-sep) KSEK

 • Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
 • Bolagets rörelseresultat uppgick till -4 676 tkr (-193)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,59 SEK (-0,04)

Rapportperioden (2020-09-01 – 2021-09-30)

 • Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
 • Rörelseresultat uppgick till -9 804 tkr (-1 390)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,64 SEK (-0,28)

Företaget i korthet

Ectin Research AB, org. nr. 556948-1566 är ett publikt bolag med säte i Mölndal. Bolagets räkenskapsår är kalenderår. Innevarande räkenskapsår har förlängts och omfattar tiden 1 september 2020 till den 31 december 2021.

Bolaget befinner sig i klinisk fas och utvecklar ett nytt läkemedel för behandling av metastaserad urotelial blåscancer baserat på en kombination av två befintliga läkemedel (sk repositionering).

Utvalda finansiella data

2021-07-01 2021-09-30 2020-07-01 2020-09-30 2020-09-01 2021-09-30 2019-09-01 2020-09-30 2019-09-01 2020-08-31
Nettoomsättning, tkr 0 0 0 0 0
Rörelseresultat, tkr -4 676 -193 -9 804 -1 390 -1 196
Resultat efter finansiella poster, tkr -5 776 -193 -10 926 -1 396 -1 202
Balansomslutning, tkr 38 000 10 048 38 000 10 048 10 316
Periodens kassaflöde, tkr 22 131 -829 24 075 -3 118 -2 711
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 2,26 -0,16 3,62 -0,62 -0,54
Likvida medel, tkr 27 513 3 032 27 513 3 032 3 438
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,59 -0,04 -1,64 -0,28 -0,24
Eget kapital per aktie (SEK) 2,88 1,78 2,88 1,78 1,82
Soliditet, % 96% 90% 96% 90% 89%

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021 (juli – sep)

 • Ectin meddelade den 14 juli 2021 att ansökan om klinisk läkemedelsprövning inlämnats till Läkemedelsverket. Studien ämnar dels utvärdera MFA-370 ur säkerhet och tolerabilitets- hänseende såväl som säkerställa huruvida kliniska behandlingseffekt uppnås i patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Ectin ämnar senare skicka in ytterligare kliniska prövningsansökningar i två andra europeiska länder.
 • Den 3 augusti 2021 meddelade Ectin utfallet i bolagets emission inför notering. Emissionen tecknades till totalt cirka 45 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 82 procent. Genom emissionen tillfördes Ectin cirka 480 nya aktieägare. Ectin har även ingått avtal om en lånefacilitet som ger Bolaget rätt att låna upp till 12 MSEK under perioden fr.o.m. Q2 2022 t.o.m. Q1 2023. Likviden från emissionen samt lånefaciliteten medför att Bolaget kan genomföra fas I-delen av den planerade fas l/ll-studien för att utveckla Bolagets läkemedelskandidat MFA-370 enligt plan.
 • Ectins första handelsdag på Spotlight Stock Market var den 18 augusti 2021.
 • Ectin meddelande 1 september 2021 att ansökan om klinisk läkemedelsprövning har fått godkännande av Läkemedelsverket. Godkännandet omfattar en fas I/II-studie bestående av två delar: en fas I-del och en fas II-del. Ectin planerar att börja rekrytera patienter till fas I-delen av den planerade fas I/II studien under H1 2022.
 • Bolaget har nu tagit fram validerade analysmetoder för de två substanserna i MFA-370. Metoder som kommer att användas för att analysera prover från patienterna under den kliniska fas I/II studien.

Väsentliga händelser under rapportperioden (sep 2020-sep 2021)

 • Ectin genomförde ett rådgivande möte med det svenska Läkemedelsverket i maj 2020. Bolaget har baserat på slutsatserna från mötet reviderat regulatoriska dokument som beskriver hur bolaget vill genomföra sin kliniska prövning i patienter med metastaserad blåscancer.
 • Ett andra rådgivande möte med Läkemedelsverket genomfördes i slutet av januari 2021, efter vilket bolaget slutför arbetet med de regulatoriska dokumenten inför en formell etisk- och klinisk prövningsansökan.
 • Under februari upptog Ectin ett konvertibelt lån uppgående till 2,0 Mkr.
 • Bindande teckningsåtaganden i listningsemissionen erhölls intill belopp uppgående till cirka 33,3 Mkr. Av teckningsåtagandena avsåg 10 MSEK tidigare erhållen bryggfinansiering samt cirka 2 Mkr premie till bryggfinansiärer som sedan kvittas mot units i emissionen.
 • Ectin har under april 2021 infört ett incitamentsprogram för styrelseordförande Fredrik Sjövall och styrelsemedlem Carlos de Sousa, som omfattar totalt 103 680 optioner (51 840 optioner vardera). Teckningsoptionerna har överlåtits på̊ marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en kurs om 15,63 SEK per aktie. Teckning av nya B-aktier med stöd av optionerna kan ske under perioden 1 september 2023 till och med 31 augusti 2024.
 • Den 15 april 2021 hålls extra bolagsstämma där det bl.a. beslutas om att göra Ectin till ett publikt bolag, ändra räkenskapsår till kalenderår (genom förlängning till 2021-12-31) genomföra fondemission, aktiesplit 32:1 samt bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission inom de gränser som anges i bolagsordningen.
 • Under april 2021 har likvid avseende konvertibla lån erhållits uppgående till 7,2 Mkr.
 • Ectin utser den 21 april 2021 Sedermera Fondkommission till finansiell rådgivare i avsikt att notera bolaget på Spotlight Stock Market. Bolaget planerar även en emission i samband med den planerade noteringen för att finansiera den första delen av den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten MFA-370.
 • Bolagets verkställande direktör, Anna Sjöblom-Hallén, har anställts med tillträde den 1 maj 2021.
 • Ectin utser den 24 juni 2021 LINK Medical Research AB till kontraktforskningsorganisation och samarbetspartner i banbrytande fas I/II-studie av patienter med metastaserad urinblåsecancer som behandlas med läkemedelskandidaten MFA-370.
 • Ectin meddelar den 30 juni att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör prospekt inför Bolagets emission av units.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har primärt arbetat med de olika regulatoriska ansökningar som kvarstår efter att den kliniska prövningsansökan godkänts av Läkemedelsverket i Sverige, samt andra klinikförberedande aktiviteter.
 • Bolaget undersöker också vilka två europeiska länder som kan tänkas ingå som rekryteringsställen för fas I/II studiens genomförande.

VD har ordet

Världen är i stort behov av innovativa behandlingar av metastaserad urotelial blåscancer. Aktuella behandlingar är otillräckliga och förknippas med allvarliga biverkningar för patienter och återkommande sjukhusbesök. När jag sammanfattar det tredje kvartalet för Ectin kan jag konstatera att vi är i fas i vår utvecklingsresa för att ta fram en innovativ cancerbehandling som medför få och tolererbara potentiella biverkningar.

Jag är väldigt stolt över vår gemensamma insats att lyckats få godkännande av Läkemedelsverket att genomföra vår fas I/II-studie av MFA 370. Validerade analysmetoder för de två substanserna som MFA-370 består av är nu också färdigutvecklade för att användas för att monitorera patienterna i fas I/II studien. För oss är det ett styrkebesked att dels få ett godkännande på så kort tid, dels för att vi kan fortsätta vår kliniska utveckling av MFA-370. Risken i projektet har därmed minskat signifikant. Läkemedelsverkets godkännande är en framgång för oss då vi nu kan betrakta Ectin som ett kliniskt bolag som tillsammans med våra investerare går vidare in i nästa utvecklingsfas.

Vårt fokus just nu är att initiera fas I-studien i Sverige. Fas I-studien omfattar behandling av 10 patienter med MFA-370 och avser att undersöka säkerhet och tolerabilitet, samt fastställa rekommenderad fas II-dos. Vi förväntar oss att kunna dosera första patienten under H1 2022.

Framöver kommer vi fortsätta jobba med kliniska prövningsansökningar i två andra europeiska länder för att påskynda rekryteringen av patienter. LINK Medical Research AB som kontraktforskningsorganisation biträder Ectin i detta arbete.

Läkemedelsverkets godkännande visar att vi kan tackla en av de största utmaningarna som prekliniska bolag möter. Ectin fortsätter resan som ett kliniskt bolag och kommer att genomföra planen att ta fram en effektivare cancerterapi än vad etablerade behandlingar tillgodoser mot metastaserad urotelial blåscancer.

Vi är stolta över de milstolpar vi har uppnått. Det är tillsammans med alla er aktieägare som vi nu fortsätter vår spännande utvecklingsresa.

Mölndal den 24 november 2021

Anna Sjöblom-Hallén

Verkställande direktör

För mer information om Ectin, vänligen kontakta

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 (0) 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Hemsida: www.ectinresearch.com

Om Ectin

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectins läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancer celler samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer. 

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets VD den 24 november 2021, kl 08.20.