Ectin Research AB:s emission registrerad – första dag för handel är den 18 augusti 2021

Ectin Research AB (”Ectin” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolagets nyligen genomförda emission av units har registrerats hos Bolagsverket och att första dag för handel på Spotlight Stock Market således är den 18 augusti 2021, i enlighet med tidigare kommunikation.

Bolagets aktier kommer att handlas under kortnamnet ”ECTIN” och ISIN-kod SE0015987714 och teckningsoptioner av serie TO 1B handlas under kortnamnet ”ECTIN TO 1B” och ISIN-kod SE0015988357. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare, Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen.

För mer information om noteringen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Ectin, vänligen kontakta

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 (0) 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Hemsida: www.ectinresearch.com

Om Ectin

Ectin är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar behandlingsterapin MFA-370 mot metastaserad urotelial blåscancer. Behandlingen riktar sig initialt till patienter med metastaserad urotelial blåscancer med progressiv sjukdom efter behandling med platinabaserad kemoterapi och/eller checkpoint inhibitorer. MFA-370 kan också användas för cancerbehandling av patienter som av någon anledning inte vill eller kan ta redan etablerade behandlingar. Behandlingen består av en kombination av två redan befintliga läkemedel som har genomgått storskaliga kliniska prövningar och används idag i stor utsträckning världen över inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt, samt att de har visat sig ha få tolererbara potentiella biverkningar. Behandlingen planeras att administreras oralt och har därmed enligt styrelsen en attraktiv profil jämfört med befintliga behandlingar och behandlingar som är under klinisk utveckling. Behandlingen kan ske i patientens hem vilket underlättar för såväl patienten som sjukvården då patienten slipper frekventa sjukhusbesök och kostnaderna för sjukvården minskar.