#21-08 Information rörande handel av vederlagsfria teckningsoptioner i Obducat AB

Styrelsen för Obducat (”Bolaget”) har som tidigare meddelats i NGM:s börsmeddelande #21-06 beslutat att med stöd av bolagsstämmas bemyndigande, beslutat att ge ut högst 7.016.583 teckningsoptioner (”TO14B”) till bolagets aktieägare, på samma villkor som de teckningsoptioner som ges ut till Modelio Equity. Teckningsoptionerna tilldelades bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 20-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigade till en teckningsoption. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsoptioner var den 28 maj 2021.

Ett prospekt rörande upptagande av handel av teckningsoptionerna har nu godkänts av Finansinspektionen och första handelsdag har fastställts till onsdagen den 11 augusti 2021.

Villkor i korthet för teckningsoptionen OBDU TO14B:
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april – 15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Obducat TO14B
Kortnamn: OBDU TO14B
ISIN-kod: SE0016075147
CFI-kod: RSSXXR
FISN-kod: OBDUCAT/OPT RTS 20220415
Antal utgivna instrument: 14 583 798
Första dag för handel: 2021-08-11
Sista dag för handel: 2022-04-13
Instrument-ID: 8AEQ
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.