#18-12 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Obducat AB (Korrigering av börsmeddelande #18-11)

Korrigeringen avser villkoren för teckningsoptionen

Villkor för teckningsoption Serie 12 (TO12) i sammandrag Teckningsoptionsinnehavare ska ha rätt att under perioden 12 april – 26 april 2019, eller den tidigare dag som följer av punkt 7 i prospektet, för varje teckningsoption teckna en (1) ny stamaktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under de trettio (30) handelsdagar som omedelbart föregår den 5 april 2019, minus tjugo (20) procent. För fullständiga villkor hänvisas till bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Obducat BTUB
Kortnamn: OBDU BTUB
ISIN-nummer: SE0011062710
CFI-kod: MCMUXR
FISN-kod: OBDUCAT/UT 8 AK 3 TO
Sista dag för handel: 2018-05-29
Instrument-ID: 498C
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Listningsnamn: Obducat TO12B
Kortnamn: OBDU TO12B
ISIN-nummer: SE0011062538
CFI-kod: RMXXXX FISN-kod: OBDUCAT/OPT RTS 20190426
Första dag för handel: 2018-06-04
Sista dag för handel: 2019-04-24
Instrument-ID: 4CV8 Tick size table/liquidity band: A
Antal instrument: 5 759 784
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.