#19-25 Beslut om avnotering av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB från NGM Equity

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (”Bolaget, SBC”) offenliggjorde den 19 augusti 2019 att Bolaget, mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och den mycket begränsade handeln i SBCs aktier som blivit en konsekvens av de två publika erbjudandena till aktieägarna i Bolaget, avsåg att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från NGM Equity. Bolaget informerade om att det även hade inhämtat ett uttalande fråm Aktiemarknadsnämnden (2019:30) från vilket det framkom att nämden angett att ”God sed påbjuder emellertid att SBC ansöker om avnotering först efter det att marknaden informerats om avnoterings-planerna och aktieägarna haft en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen. Enligt nämndens mening bör därför ansökan om avnotering ges in tidigast tre månader efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna, förutsatt givetvis att noteringskraven inte heller då är uppfyllda (jfr AMN 2019:15).

Bolaget offentliggjorde den 20 november 2019 att man ansökt om avnotering i enlighet med AMN 2019:30. Detta efter att Bolaget begärt och erhållit bekräftelse från NGM-börsen att SBC inte uppfyller noteringskraven rörande spridning.

NGM-börsen har erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handeln med Bolagets aktier på NGM Equity ska vara den fredagen 20 december 2019.

Information om instrument som ska avnoteras:

Listningsnamn: SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
Kortnamn: SBC
ISIN-kod: SE0005932605
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: SBC/SH
Instrument-id: 7YF
Sista dag för handel: 2019-12-20
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning,
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se alternativt telefon: 08-566 390 55