EG7 avser att sälja sitt dotterbolag Innova för 32 miljoner EUR genom en management buy-out. Toadman Interactive omlokaliseras

MAR INFORMATION: STOCKHOLM, SWEDEN (APRIL 19, 2022) — Enad Global 7 AB (publ) (”EG7” eller ”bolaget”) har idag tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av bolagets dotterbolag Innova Intellectual Properties S.à r.L. ("Innova"), samt att flytta Toadman Interactive studio från Ryssland. Försäljningen av Innova planeras att struktureras som en management buy-out (MBO) och köpeskillingen har satts till 32 miljoner EUR. Att strukturera Innova-försäljningen som en MBO syftar till att säkerställa fortsatt drift av Innovas affärsverksamhet under den befintliga ledningsgruppen, samt att säkra det lokala teamet av medarbetare. Försäljningen kommer att vara föremål för godkännande av en bolagsstämma i EG7. Utöver detta kommer EG7 att flytta Toadman Interactive och dess anställda som för närvarande är baserade i Ryssland.

 

Köpeskillingen av Innova har satts till 32 miljoner EUR för 100 procent av aktierna, och är tänkt att regleras genom ett låneavtal från säljaren. Under fjärde kvartalet 2021 genererade Innova 13 procent av EG7:s omsättning, motsvarande 74,1 miljoner kronor. Under samma period genererade Innova 22 procent av EG7:s konsoliderade EBITDA, motsvarande 26,4 miljoner kronor. Innova har cirka 200 anställda. Sedan förvärvet av Innova i mars 2021 har Innova drivits som en oberoende distributör. Innova har ett bokfört värde på 1 100 miljoner kronor, per 31 mars, 2022, vilket ger en negativ effekt på resultaträkningen på cirka 800 miljoner kronor, netto efter säljarnas lån vid slutförandet av transaktionen.

 

Försäljningen av Innova kommer att vara föremål för godkännande av en bolagsstämma och kan även kräva godkännanden från ryska myndigheter innan transaktionen kan fullföljas.

 

EG7 har också beslutat att omlokalisera Toadman Interactive studios ryska verksamhet till Väst- eller Östeuropa. Studioflytten kommer sannolikt att påverka för några av Toadmans nuvarande projekt.

 

"Vi har bevakat vår nuvarande affärsverksamhet i Ryssland de senaste veckorna och har efter noggrann utvärdering kommit fram till att en försäljning av Innova till dess management skulle gynna båda parter. Efter att transaktionen genomförts kommer EG7 inte längre att ha verksamhet i Ryssland och inte vara ytterligare exponerade för osäkerheter i Ryssland. Omlokaliseringen av Toadman-teamet skapar också en viktig plattform för fortsatt tillväxt.."säger Ji Ham, tillförordnad VD, EG7. "Detta beslut har en minimal inverkan på våra koncernbolag utanför Ryssland/OSS. Vår högsta prioritet är att se till att Innova- och Toadman-teamen har vårt fulla stöd medan vi hjälper dem att gå igenom denna process.”, säger Ji Ham

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad vd

Telefon: +46 70 065 07 53

ji@enadglobal7.com

 

Fredrik Rüdén, vice vd och finanschef

Telefon: +46 733 117 262

fredrik.ruden@enadglobal7.com

 

Detta pressmeddelande utgör insiderinformation som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att publicera i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen skickades för offentliggörande, genom ovan nämnda kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid tidpunkten för publicering av detta pressmeddelande.

 

OM EG7

 

EG7 är en grupp företag inom spelbranschen som utvecklar, marknadsför, publicerar och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Företaget sysselsätter över 470 spelutvecklare och utvecklar sina egna original-IP:er, och fungerar som konsulter till andra utgivare runt om i världen genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till lanseringar av över 1 500 titlar, varav många är världskända varumärken som Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens publicerings- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out har kompetens inom både fysisk och digital publicering. EG7 har sitt huvudkontor i Stockholm och har cirka 880 anställda på 16 kontor världen över.

 

Nasdaq First North Growth Market Tickersymbol: EG7

 

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Telefon: +46 8 684 211 00

 

VIKTIG INFORMATION

Publiceringen, tillkännagivandet eller distributionen av detta pressmeddelande kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen däri, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en inbjudan till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i EG7 i någon jurisdiktion, varken från EG7 eller någon annan.

Fler artiklar om Enad Global 7 AB (publ)