Empir Group AB har förvärvat aktiemajoriteten i Advoco AB genom apportemission och kontantbetalning

11 april 2018

Empir Group AB (”Empir” eller ”bolaget”) har idag, den 11 april 2018, ingått avtal med McQ AB, org.nr 556868-0804, Stuvsta Konsult & Förvaltning AB, org.nr 556868-3006, Piceis Virga AB, org.nr 556869-0647 och Artisia AB, org.nr 556867-8683 (tillsammans ”Säljarna”), om förvärv av totalt 23 680 aktier i Advoco AB, org.nr 556614-8440 (”Advoco”). Säljarna är grundare av Advoco AB och överlåter nu kontrollen till Empir.

Betalning för de förvärvade aktierna i Advoco erläggs genom nyemission (apportemission) av 118 151 aktier av serie B i bolaget. Med anledning härav har styrelsen idag beslutat om nyemission av högst 118 151 nya aktier av serie B till Säljarna. Samtliga aktier har tecknats av Säljarna.

Apportegendomen som kan komma att tillskjutas vid full teckning kommer enligt styrelsens redogörelse i enlighet med 13 kap 7 § aktiebolagslagen beräknas till ett värde motsvarande 4 301 287,155 kronor (stängningskursen för bolagets aktier dagen innan förvärvet multiplicerat med 118 151). Det slutliga värdet kan, till följd av tillämpliga redovisningsregler och förändringar av den noterade kursen på bolagets aktier av serie B, komma att avvika från detta värde.

Under våren har Empir löpande ökat sitt ägande i Advoco genom förvärv av aktier mot erläggande av kontant köpeskilling om totalt cirka 4 000 000 kronor. Genom dessa förvärv och dagens apportemission äger Empir 50,3 procent av aktierna och rösterna i Advoco, som därmed blir ett dotterbolag till Empir. Advoco omsatte under 2017 ca 29 mkr med god lönsamhet. Advoco kommer att anges som ett dotterbolag i Empirs delårsrapport för perioden januari – juni 2018 och redovisas i Empirs segment Apply som dotterbolag.

Empir fullföljer sin förvärvsplan och växer inom vårt produktsegment med två spännande egna produkter; Advocos mobilväxellösning och Portifys boknings- och telematiklösning för enkel fordons administration. Vi bedömer att vi ligger bra till inför den kommande expansionen av delningsekonomin som vi ser i samhället”, säger Lars Save, VD för Empir.

Emissionen av 118 151 nya aktier av serie B medför en utspädning om cirka 3,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget beräknat före emissionen och cirka 3,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget beräknat efter emissionen.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 19.00 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.