En ny publikation där Attanas teknik möjliggör studier av jonvätskors tribologiska egenskaper

Prof. Mark Rutland och hans team vid KTH har nyligen publicerat deras andra artikel där Attanas teknik använts för att studera icke vattenlösliga jonvätskors interaktioner med ytor. Det är viktigt in t.ex ”tribotonics”, kunskapen kring tribilogiska effekter inom elektronik, men även för Attanas kärnområde inom läkemedelsutveckling där elektriskt laddade delar av läkemedelsmolekyler är av ökande intresse.

Ny kunskap har genererats om elektrorespons kring ytor, som indikerar att joner skapar monolager som kan användas för att finjustera relevanta ytegenskaper, t.ex. friktion eller molekylär adsorption. Detta är viktig för att utveckla nya smörjmedel för att minska friktion och slitage men även för utveckling av energiintensiva applikationer som batterier och kondensatorer.

För Attana är Prof. Rutlands forskning viktig, då den ger bolaget möjlighet att utveckla unika applikationer där elektrisk laddade regioner på läkemedelsmolekyler kan användas för att öka specificiteten vid en interaktion eller för att minimera oönskade off-target interaktioner. Det finns också tillämpningar inom implantatutveckling där fler ytegenskaper, t.ex .låg friktion och slitstyrka är centrala. I denna artikel har Attanas Emobilizer-teknik använts. Den har utvecklats för att t.ex. kunna immobilisera negativt laddade peptider som annars visat sig svåra att analyserar.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.