Enorama Pharma genomför riktad nyemission av 320 000 aktier och tillförs 8 miljoner kronor

 

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 320 000 aktier till en teckningskurs om 25 kronor per aktie vilket tillför Bolaget 8 000 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en emissionspremie om ca 32 procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna som föregår beslutet.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget tillförs nya ägare av strategisk betydelse och samtidigt stärks Bolagets egna kapital. Enorama Pharma tillförs ytterligare kapital för att effektivt driva försäljningsarbetet av såväl Bolagets godkända nikotintuggummi (NRT) som dess nikotinprodukter som ej är läkemedel. Emissionen ger Enorama bättre förutsättningar för att framgångsrikt etablera produkter på marknaden.

Efter registrering av den riktade nyemissionen kommer det totala antalet utestående aktier öka från 6 174 352 aktier till 6 494 352 aktier. Aktiekapitalet ökar med 50 000 kronor från 964 742,50 kronor till 1 014 742,50 kronor. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om ca 4,9 procent av antalet aktier och röster.

 

Följande tecknare deltar i den riktade nyemissionen:

 

Tecknare

Antal aktier (st) Teckningsbelopp
CreMed AB                       320 000                                                   8 000 000                                             
Total 320 000 8 000 000

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: 
mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl. 17:55 CEST.