Enrad AB (publ) kommer att kalla till extra stämma

Enrad AB (publ) höll årsstämma den 18 juni 2018 i Borås. Vid stämman beslutades att ändra bolagsordningen så att antalet utestående aktier ska vara som lägst 3 000 000 och som högst 30 000 000. Förhållandet mellan lägsta och högsta antal aktier är inte i enlighet med Aktiebolagslagen och därför är beslutet ogiltigt, därmed gäller inte heller stämmans bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission. Övriga beslut tagna vid stämman är dock giltiga och står fast.

På grund av ovan nämnda anledningar kommer en extra stämma att hållas preliminärt 13 augusti 2018. Kallelse från Enrad AB kommer inom två veckor.

För mer information:
Jakob Granström, ordförande Enrad AB
070-5424477
mr.jakobgranstrom@gmail.com

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se