Enrad offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 2019/2020

Enrad AB (”Enrad” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 8 september 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 2019/2020, vilka emitterades i samband med Enrads företrädesemission under det tredje kvartalet 2019. Under perioden 24 augusti – 7 september 2020 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 2019/2020 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 4 529 598 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 98 procent. Enrad tillförs därmed cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital
Enrad tillförs cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Enrad uppgå till 16 115 375 och aktiekapitalet uppgå till 8 057 688 SEK. 

– Det är glädjande att så hög andel av våra aktieägare har valt att fortsätta investera i Enrad. Nu har vi ännu bättre möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa och kommer arbeta intensivt för att bygga långsiktigt värde i bolaget, säger Jakob Granström, styrelseordförande i Enrad AB.

 

För ytterligare information
Jakob Granström, styrelseordförande, Enrad AB
Telefon: 070-542 44 77
E-post: mr.jakobgranstrom@gmail.com

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.