EQL Pharma genomför företrädesemission om cirka 24,9 MSEK samt tidigarelägger Q2-rapporten till 18 oktober 2018

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EQL Pharma AB (publ) (”EQL Pharma” eller ”Bolaget”), som är noterat på Spotlight Stock Market, meddelar att Bolaget avser att expandera sin pipeline av produkter inom nisch-generika och specialty pharma. För att finansiera utvecklingen har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande från den 22 augusti 2018 och genomför en företrädesemission av aktier om cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsförbindelser och avtal om emissionsgarantier motsvarande 100 procent av emissionen har erhållits på förhand. Huvudägarna Cadila Pharmaceuticals Ltd. och Christer Fåhraeus har via bolag (Satellite Overseas (Holdings) Ltd. respektive Fårö Capital AB) på förhand signerat teckningsförbindelser för sina andelar i emissionen. Därutöver deltar Christer Fåhraeus via bolag som emissionsgarant. För att säkerställa att investerare ska ha tillgång till den senaste finansiella informationen om Bolaget kommer delårsrapporten för andra kvartalet (Q2) 2018 att tidigareläggas och publiceras den 18 oktober 2018.

Kortfattad information om företrädesemissionen

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 augusti 2018 har styrelsen i EQL Pharma idag fattat beslut om att genomföra en företrädesemission av aktier (”Emissionen”). Genom Emissionen tillförs EQL cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,7 miljoner kronor varav kostnader för emissionsgarantin utgör cirka 0,3 miljoner kronor. Varje befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen per aktie uppgår till 6.00 kronor. Teckningstiden i Emissionen löper under perioden 30 oktober 2018 – 13 november 2018.

Motiv för Emissionen samt användning av emissionslikviden

EQL Pharma har lagt grunden för framtida tillväxt och har idag en befintlig portfölj om 10 nisch-generika och en total pipeline på 36. Bolaget har ett väl fungerande samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag, bland annat i Indien och Kina, och har därutöver identifierat en mängd nya produkter som kan komma att lanseras under de närmaste åren. Denna utveckling kommer att vara kapital­intensiv och för att möjliggöra pipelineexpansion krävs ett kapitaltillskott. Emissionslikviden kommer uteslutande att användas till studier och ansökningar för ny generika.

Christer Fåhraeus, VD för EQL Pharma kommenterar:

EQL Pharma står nu i begrepp att ta nästa steg i Bolagets utveckling. Bolagets ambition är att expandera den befintliga portföljen av läkemedelsprojekt. Även om EQL Pharma på rörelsenivå är självfinansierat och i tillägg har avtalat ny bankfinansiering, krävs ett kapitaltillskott för att möjliggöra expansion av vår pipeline.

Villkor för Emissionen och preliminär tidsplan:

 • För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt
 • Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
 • Teckningskursen är fastställd till 6.00 kronor per aktie
 • Totalt kan högst 4 151 944 nya aktier komma att ges ut i Emissionen. Vid fullteckning ökar antalet aktier därmed från 24 911 666 till 29 063 610 samt ökar aktiekapitalet med 186 837,48 kronor från 1 121 024,97 kronor till 1 307 862,45 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 14,3 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen
 • Avstämningsdag för Emissionen är den 24 oktober 2018
 • Sista dag för handel i EQL Pharma-aktien med rätt att delta i Emissionen är den 22 oktober 2018
 • Teckningsperiod pågår 30 oktober till 13 november 2018
 • Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med anvisning i avräkningsnota
 • Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska ske
 • Handel med teckningsrätter pågår 30 oktober till 9 november 2018
 • Handel med betalda tecknade aktier pågår från 30 oktober 2018 tills dess att Emissionen har registrerats hos Bolagsverket
 • Informationsmemorandum kommer att offentliggöras i samband med teckningsperiodens början
 • Teckningsförbindelser och avtal om emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Emissionen har erhållits på förhand
 • Huvudägarna Cadila Pharmaceuticals Ltd. och Christer Fåhraeus har via bolag (Satellite Overseas (Holdings) Ltd. respektive Fårö Capital AB) på förhand signerat teckningsförbindelser för sina andelar i Emissionen. Därutöver deltar Christer Fåhraeus via bolag som emissionsgarant

Företrädesrätt

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Emissionens högsta belopp ske:

(i)             i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

(ii)           i andra hand till annan som tecknat aktier i Emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii)         i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 15 miljoner kronor (motsvarande cirka 60 procent av Emissionen). Därutöver har Bolaget erhållit garantiförbindelser från Christer Fåhraeus via bolag samt styrelseledamoten Lars Holmqvist via bolag, om totalt cirka 9,9 miljoner kronor (motsvarande cirka 40 procent av Emissionen). Emissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Informationsmemorandum 

Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med Emissionen. I detta återfinns ytterligare information om teckningsförbindelser, garantiåtaganden etc. Det fullständiga memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.eqlpharma.com), Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se) i samband med teckningsperiodens början.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare för EQL Pharma i samband med Emissionen.

Tidigareläggning av delårsrapport för andra kvartalet

För att säkerställa att investerare i samband med Emissionen ska ha tillgång till den senaste finansiella informationen om Bolaget, kommer delårsrapporten för andra kvartalet att tidigareläggas och publiceras den 18 oktober 2018. Det tidigare kommunicerade publiceringsdatumet för delårsrapporten för andra kvartalet var den 15 november 2018.

Denna information är sådan information som EQL Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 10 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.