Beslut om Extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ), samt företrädesemission

Vid styrelsemöte den 16 oktober beslöt Styrelsen i QuickCool AB (publ) (”Quickcool” eller ”Bolaget”) att kalla till Extra bolagsstämma den 15 november 2018 kl. 17.00. (Kallelse sker via separat pressmeddelande).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman:

–               Beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 4.224.789,60 kronor, utan indragning av aktier. Därigenom minskas Bolagets aktiekapital till 12.674.368,80 kronor och aktiens kvotvärde till 0,6 kronor.

Anledningen till förslaget är en anpassning till bestämmelser i det finansieringsavtal Bolaget ingått med European High Growth Opportunities Securization Fund (för mer information, se Bolagets pressmeddelande den 21 juni 2018).

–               Beslutar om en företrädesemission om 6,2 MSEK beslutar om att genomföra en företrädesemission av Units som vid full teckning tillför Bolaget cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

  • Den som på avstämningsdagen den 23 november 2018 är aktieägare i Quickcool har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt (UR) och tio (10) uniträtterrätter berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 3,00 SEK per Unit.
  • En Unit består av tre (3) aktier samt en (1) teckningsoption TO2.
  • Teckningsperioden löper från och med den 27 november till och med den 11 december 2018.
  • Företrädesemissionen är garanterad genom garantiåtaganden upp till knappt 50 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 3 MSEK.
  • Likviden från Företrädesemissionen ska primärt användas för att förbättra bolagets finansiella flexibilitet i samband med produktion av 0-serie och tredje parts tester. Villkoren för emissionen sammanfaller med de villkor som bolaget har överenskommit med European High Growth Opportunities Securization Fund..

Indikativ tidplan 

15 november 2018 Extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen
21 november 2018 Sista dag för handel i Quickcool-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
22 november 2018 Första dag för handel i Quickcool-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
23 november 2018 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
Omkring 23 november 2018 Memorandum offentliggörs
27 november – 11 december 2018 Teckningsperiod
27 november – 7 december 2018 Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
27 november 2018 (tillsvidare) Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
Omkring 13 december 2018 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Styrelsens förslag föreläggs en extra bolagsstämma den 15 november 2018 för beslut. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande.

Lund den 17 oktober 2018
QuickCool AB (publ)

Styrelse

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se