Erbjudandet i GreenMerc AB (publ) övertecknat inför listning på NGM Nordic SME, övertilldelningsoptionen används till fullo

Styrelsen i GreenMerc AB (publ) (“GreenMerc” eller “Bolaget”), ett fintech-bolag som tillhandahåller en mjukvaruplattform för både digitala tillgångar och traditionella fintech-tjänster, har beslutat att genomföra emission av Bolagets B-aktier genom emission av 1 725 650 B-aktier motsvarande totalt 1 725 650 B-aktier och cirka 19,5 miljoner kronor(”Erbjudandet”). Erbjudandet har erhållit ett stort intresse bland såväl professionella investerare i Sverige som allmänheten i Sverige. Som ett led i den höga efterfrågan har Erbjudandet övertecknats och Bolagets styrelse beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo, bestående av ytterligare 258 800 nyemitterade B-aktier, motsvarande cirka 2,9 miljoner kronor för det fall övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo av stabiliseringsagenten (”Övertilldelningsoptionen”). Som ett resultat av Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen kommer Bolaget tillföras cirka 22,4 miljoner kronor och har nu över 1 000 aktieägare. Första dag för handel på NGM Nordic SME beräknas till torsdagen den 13 juni 2024.

Erbjudandet i korthet:

  • Pris per nyemitterad B-aktie: 11,3 SEK
  • Antal aktier i Erbjudandet: 1 725 650 B-aktier
  • Marknadsvärde (pre money): Cirka 160 miljoner SEK
  • Erbjudandevolym: Cirka 19,5 miljoner SEK
  • Övertilldelningsoption: Högst 258 800 aktier motsvarande cirka 2,9 miljoner SEK
  • Teckningsförbindelser: Cirka 54,0% av Erbjudandet motsvarande cirka 10,5 miljoner SEK
  • Första dag för handel: 13 juni 2024

Arvid Börje Ramberg, VD på GreenMerc
”Det är riktigt glädjande att se att Erbjudandet blev övertecknat. Det är en tydlig signal på att många investerare ser potentialen i vår skalbara börsplattform samt för tillväxt och den position på marknaden vi har idag. Vi ser nu fram emot att påbörja resan som noterat bolag och ta nästa steg i GreenMercs tillväxtresa.”

Kjell Bjurefeldt, Styrelseordförande på GreenMerc
Jag talar för hela organisationen om att vi är stolta över att intresset för GreenMerc och vår listning lett till ett övertecknat erbjudande. Det är ett styrkebesked och vi är mycket tacksamma över investerarnas förtroende. Listningen kommer ge GreenMerc den finansiella styrka som möjliggör implementeringen av vår starka tillväxtplan. Jag vill även välkomna samtliga nytillträdda aktieägare samt tacka våra nuvarande aktieägare för förtroendet. Vi ser fram emot att ringa i klockan den 13 juni.

Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudandet kan Pareto Securities AB komma att genomföra stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på NGM Nordic SME, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per den första dagen för handel med Bolagets aktier på NGM Nordic SME och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities AB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än priset per aktie i Erbjudandet, dvs. 11,3 SEK. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Pareto Securities AB måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Pareto Securities AB att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare

North Point Securities agerar finansiell rådgivare och bookrunner i samband med noteringen och Erbjudandet. Stockholm Corporate Finance agerar bookrunner i samband med Erbjudandet. Nordnet agerar Placing Agent i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut och Force Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. North Point Securities kommer vara Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

###

Denna information är sådan som GreenMerc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, av nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 7 juni 2024 kl. 15:45 CET

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på arvid@greenmerc.com eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, med målet att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Specialiserade på digitala valutatjänster, är Trijo en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för 24 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking och därmed en avkastning på dina digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.