ES Energy Save Holding AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

ES Energy Save Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”ES Group”) säljer kostnadseffektiva och smarta produkter, produktkoncept, system och tjänster baserade på värmepumpsteknik. Bolaget har nyligen tagit fram och utvecklat ett nytt produktkoncept inom sin teknikplattform, kallade Plug-in-Moduler, med fokus på både kommersiella fastigheter och för byggbolag. Bolaget genomför en emission inför notering för att kunna lansera det nya produktkonceptet på marknaden och genomföra planerad tillväxtstrategi.

ES Group har en etablerad affär på en växande värmepumpsmarknad med distributörer i 18 europeiska länder. Bolaget grundades 2009 och har sedan bildandet utvecklat och levererat fler än 10 000 värmepumpar inom villasegmentet. Baserat på sin befintliga teknik har bolaget utvecklat ett nytt produktkoncept med prefabricerade energicentraler, kallade Plug-in-Moduler, med nytta för både kommersiella fastigheter och för byggbolag. 

Det är inom området för temporär värme, och då specifikt uppvärmning och torkning av fastigheter under byggnation, som bolaget identifierat den snabbaste vägen till marknaden för Plug-in-Modulen. Idag används oftast eldrivna byggfläktar eller dieselaggregat. Genom att använda bolagets Plug-in-Moduler under byggfasen ska ledtiderna kunna reduceras, energikostnaden halveras och CO2-avtrycket minskas.

Fredrik Sävenstrand, VD för ES Group, kommenterar
Vi har kommit till en punkt i vår utveckling, och tillväxtresa, då mervärden kan skapas genom att bredda ägandet. Detta sker genom att, i samband med ett publikt erbjudande, notera ES Groups aktie på Spotlight Stock Market. Vi är aktiva på en växande marknad som drivs av en grön omställning och vi har en stark ägarbas. Vi är stolta över att kunna erbjuda aktiemarknaden en grön investering baserad på produktkoncept som bidrar till att accelerera omställningen mot hållbara energisystem.

Erbjudandet
Teckningstiden i bolagets kommande nyemission av aktier om 20 MSEK inleds den 7 september 2020 och avslutas den 18 september 2020. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om 12 MSEK av nyemissionen genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 60 procent av erbjudandet. Erbjudandet består av upp till 1 000 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs ES Group totalt 20 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 2,2 MSEK. Lägsta gränsen för emissionen uppgår till 12 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 60 procent av erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare högst 150 000 nya B-aktier, motsvarande 3,0 MSEK. Priset för aktier i övertilldelningsoptionen kommer att vara detsamma som Erbjudandepriset.

Notering på Spotlight Stock Market
ES Group har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 60 procent av emissionen (motsvarande 12 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Erbjudandet i sammandrag

Kortnamn: ESGR
ISIN: SE0014428447
Teckningsperiod: 7 september, 2020 – 18 september, 2020
Teckningspost: Minsta teckningspost är 250 B-aktier (motsvarande 5 000 SEK)
Teckningskurs: 20 SEK per B-aktie
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar lägst 12 MSEK och högst 20 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning kommer 1 000 000 B-aktier att emitteras.
Första dag för handel: Första dag för handel är beräknad att bli den 30 september 2020
Värdering (pre-money): Cirka 73,7 MSEK.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com