Euroafrica Digital Ventures AB upprättar kontrollbalansräkning

Styrelsen i Euroafrica Digital Ventures AB (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, beslutat att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget att granskas av Bolagets revisor.

Styrelsen i Euroafrica har kunnat konstatera att det finns skäl att anta att Bolagets egna kapital understiger hälften av Bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning härav har styrelsen, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning att granskas av Bolagets revisor. Omedelbart efter det att kontrollbalansräkningen är upprättad och granskad av Bolagets revisor kommer styrelsen att publicera utfallet och, i förekommande fall, kalla till extra bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Med beaktande av den pågående omnoteringsprocessen i Euroafrica, vilket bland annat inkluderar en apportemission i Euroafrica till överkurs, en planerad nyemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 mars 2024, är det styrelsens uppfattning att det egna kapitalet inom kort kommer att återställas. Mot bakgrund av dessa emissionshändelser kommer, för det fall kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, styrelsen att föreslå att aktieägarna i Bolaget beslutar om fortsatt drift.

Euroafricas styrelse och ledning bedömer att ovan inte har någon materiell inverkan på omnoteringsprocessen.

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
 

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-25 kl. 20:45 CET.

Om Euroafrica
Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures