Extra bolagsstämma i Crunchfish har idag beslutat om företrädesemission om cirka 21,5 MSEK

I dag, måndagen den 4 mars 2019, hölls extra bolagsstämma i Crunchfish AB (publ) (”Bolaget”) som beslutade att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier om cirka 21,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare som på avstämningsdagen den 11 mars 2019 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 7 mars 2019.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om emission av högst 4 295 180 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer de aktieägare som på avstämningsdagen den 11 mars 2019 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 7 mars 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädes­emissionen är den 8 mars 2019.

Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i företrädesemissionen. Teckningskursen är 5,00 kronor per aktie och totalt tillförs Bolaget cirka 21,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader om samtliga aktier tecknas och betalas.

Teckningsperioden löper från och med den 13 mars 2019 till och med den 27 mars 2019. Mer information om emissionen återfinns i memorandumet som offentliggörs den 12 mars 2019 samt i tidigare pressmeddelande från den 14 februari 2019.

Malmö den 4 mars 2019

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Joachim Samuelsson, styrelseordförande
Telefon: 0708 464 788, epost: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Kort om Crunchfish
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för augmented reality och mobil handel. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Verksamheten kring Mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.