Eyeonid Group AB: Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 inleds idag den 16 november 2020

Idag inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO6 som emitterades i samband med Eyeonid Group AB:s (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) upptagande av kreditram och genomförande av en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serierna TO6 & TO7 under det andra kvartalet 2020. Teckningsperioden pågår fram till och med den 27 november 2020. Varje en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 1,15 SEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 29,3 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO6:

Nyttjandeperiod: 16 november 2020 – 27 november 2020.

Emissionsvolym: 25 507 708 teckningsoptioner av serie TO6. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 25 507 708 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 29,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 1,15 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6: 20 november 2020.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 20 november 2020, alternativt, nyttjas senast den 27 november 2020, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO6 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO6 samt fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolaget hemsida www.eyeonid.com.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.eyeonid.com och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Eyeonid kring teckningsoptionerna av serie TO6.

Kontaktuppgifter

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: henrik.sundewall@eyeonid.com

Om Eyeonid

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.