Fem frågor till Hoodins VD, Marcus Emne, angående rapporten för det tredje kvartalet 2021

Hoodin och dess VD, Marcus Emne, besvarar inkomna frågor om den nyligen presenterade kvartalsrapporten.

FRÅGA 1
”Efter Q2-rapporten förklarade du varför införandet av MDR i maj inte syntes i siffrorna. I omsättningssiffrorna för tredje kvartalet så kan man ännu inte se en effekt av MDR. När kan vi som investerare räkna med att det händer något på den fronten?”

Svar på fråga 1 – Man kan förvänta sig att intäkter relaterade till införandet av MDR kommer att börja visa sig de närmaste kvartalsrapporterna. Det man ska vara medveten om är att licensintäkterna kommer att vara relativt små initialt men att de har exponentiell ökning över tid, vilket är effekten av affärsmodellen för ett SaaS-bolag.

 

FRÅGA 2
”Er pipeline av antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar under den kommande 12-månadersperioden har fortsatt öka. Efter Q2-rapporten uttalade du en förhoppning om att det skulle bli en ökning av att prospekterade licenser övergick till aktiva licenser. Detta är inget som syns i siffrorna för kvartalet. Hur går det med aktiveringen av dessa?”

Svar på fråga 2 – Vi  står kvar vid vårt antagande om att majoriteten av de licenser som finns med i vår pipeline kommer att omvandlas till aktiva licenser under en 12-månadersperiod. Att vi inte såg så stor inverkan från aktivering av licenser och dess intäkter i rapporten för det tredje kvartalet beror på flera anledningar. Dels var det en period av semestertider, vilket innebär att företag generellt inte fattar beslut under perioden. En annan väsentlig anledning är att vi tidigare sett långa ledtider från att företag utvärderat sina egna processer och lämpliga verktyg för att effektivisera. Dessa tenderar att bli allt kortare men för det tredje kvartalet så har vi noterat högt intresse i kombination med utdragna ledtider till beslut om aktivering.

 

FRÅGA 3
”När kan vi förvänta oss att ni börjar informera om aktuell försäljning och inte bara om sådant som kan generera omsättning i framtiden?”

Svar på fråga 3 – Jag kan inte ge ett svar om ett datum just nu. Men det jag kan säga att det handlar om att vi behöver uppnå en viss volym av aktiva licenser för att presentera både aktuella försäljningssiffror och nyckeltal som ARR (Annual Recurring Revenue) eller årligt återkommande intäkter som det blir på svenska. Rimligtvis inträffar detta någon gång under 2022.
 

 

FRÅGA 4
”Ni skriver i rapporten att användande av Hoodin ger upp till 90% mer tidseffektivitet och ca 40% högre kvalitet jämfört med manuell bevakning för Medtech-företag. Hade jag fått en sådan siffra presenterad för mig så hade jag genast köpt produkten. Varför säljs det inte fler licenser?”

Svar på fråga 4 – Det är precis det gensvaret vi oftast får när vi sätter upp licenser för en kund. Det går snabbt för dem att inse vilka stora besparingar de kan göra och hur detta effektiviserar väsentliga delar i deras interna processer. Så man kan säga att användaren på kundföretaget som vi för dialog med blir köp-redo ganska snabbt. Nu vänder vi oss till stor del mot branscher med hög grad av regelverk och krav avseende kvalitet, dokumentation och allmän noggrannhet. Vilket också är det som vi bygger vårt försäljning case på. Baksidan av myntet är att händelserna efter att vi genomfört en demo till en potentiell kund är att Hoodin som mjukvara skall valideras, skrivas in i företagets processer, beslutet kan i vissa fall behöva eskaleras och framför allt så behöver kunden göra praktiska ändringar i hur de avser att arbeta med bevakning av digitalt innehåll.

Det kan låta som att det inte skulle behöva vara så krångligt eller dra ut på tiden avsevärt. I normalfall ska det heller inte behöva handla om så mycket mer än några veckor eller kanske någon månad. Men det vi sett under pandemin och framskjutandet av MDR är att många företag också haft problem med att hänga med i svängarna kring alla ändringar. Det har gjort att de valt att skjuta fram aktivering av licenserna i väntan på svar från myndigheter m.m. Detta har stabiliserats avsevärt under hösten och nu uppelever vi mer av ett ”normal läge” i hur kunder beter sig kring beslutsfattande.

 

FRÅGA 5
”Under rubriken Framtidsutsikter och risker skriver ni att beteenden, behov och efterfrågan kommer att förändras och att fler och fler branscher åläggs legala eller kommersiella krav att bevaka och hantera digitalt innehav. Kan du nämna några av dessa branscher och hur ni gör för att identifiera dessa?”

Svar på fråga 5 – Det stämmer och på gott och ont så tillkommer allt fler regelverk, policies och lagar för att reglera och kvalitetssäkra hur produkter får tillverkas, vilka komponenter de får innehålla och hur de får säljas. Allt för att göra produkter säkra för användaren och arbetssituationen för de som producerar produkterna. Vi tittar kontinuerligt på de största branscherna och i vår R&D verksamhet så testar vi just nu 5 st nya industrilösningar. För att de ska gå ut på marknad så ska vi säkerställa följande:
1) Det ska finnas en stor marknad med ett tydligt behov

2) Det ska finnas ett gott underlag av potentiella partners

3) Vi ska ha en rimligt liten investering för att ta fram industrilösning

4) Lösningen skall valideras (värdet av att använda lösningen skall bekräftas av 3-4 företag som är potentiella kunder / partners).

Vi har tidigare varit lite för snabba med att ta ut nya industrilösningar och vi gör inte om misstaget med att lansera en ny lösning om vi inte har ett tydligt business case som visar på att vi får hem investeringen på kort tid.

Vilken av de industrilösningar som just nu testas och snart kommer att lanseras återkommer vi om när det är dags för dem att gå ut på marknad.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.