#21-108 Företrädesemission i Lumito AB

En extra bolagsstämma den 24 november 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 november 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 30 november 2021. Avstämningsdag är den 1 december 2021.
 

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tjugo (20) nya aktier och nitton (19) nya teckningsoptioner av serie TO4. Teckningskursen för varje unit är 16,00 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,80 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
 

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 3 december 2021 till och med den 17 december 2021. Handel med uniträtter kommer äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 3 december 2021 till och med den 14 december 2021. Handel med betalda tecknade units äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 3 december 2021 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.
 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 29 november 2021.
 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 i sammandrag
Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 8 augusti 2022 till den 19 augusti 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 1,20 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 23 augusti 2022 till och med den 5 september 2022. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO4 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

 

Information rörande handel i teckningsoptionen kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Lumito UR
Kortnamn: LUMITO UR
ISIN-kod: SE0017132863
FISN-kod: LUMITO/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSIXXR
Första dag för handel: 2021-12-03
Sista dag för handel: 2021-12-14
Instrument-ID: 8UG3
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 86 835 211
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Listningsnamn: Lumito BTU
Kortnamn: LUMITO BTU
ISIN-kod: SE0017132871
FISN-kod: LUMITO/UT 20 AK + 19 TO
CFI-kod: MCMUXR
Första dag för handel: 2021-12-03
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 8UG2
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 4 341 760
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.