#21-107  Företrädesemission i Eyeonid Group AB

Styrelsen i Eyeonid Group AB (”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 26 november 2021, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 november 2021. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 november 2021. Avstämningsdag är den 1 december 2021.

Aktieägare i Bolaget erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje befintliga nio (9) innehavda aktier. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nya aktie. Teckningskursen är 0,25 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 3 december till och med den 17 december 2021. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME från och med den 3 december till och med 14 december 2021. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 3 december 2021 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 29 november 2021.
 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Eyeonid Group TR

Kortnamn: EOID TR

ISIN-kod: SE0017131659

FISN-kod: EYEONIDGRO/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2021-12-03

Sista dag för handel: 2021-12-14

Instrument-ID: 8UG0

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 104 339 608

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Eyeonid Group BT

Kortnamn: EOID BT

ISIN-kod: SE0017131667

FISN-kod: EYEONIDGRO/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2021-12-03

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 8UG1

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 104 339 608

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.