#22-72 Korrigering av meddelandeserie #22-71. Tillägg av uppgifterna: Instrument-ID, Marknad, Tick size table/liquidity band och Segment

Information rörande utdelning av vederlagsfria teckningsoptioner i Xpecunia Nordic AB

Styrelsen för Xpecunia Nordic AB (”Bolaget”) har beslutat med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 mars 2022 att ge ut teckningsoptioner av serie TO2 till Bolagets aktieägare. Teckningsoptionerna tilldelas Bolagets aktieägare vederlagsfritt.

Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsoptioner är den 2 september 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 31 augusti 2022. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 1 september 2022.

Villkor i korthet för teckningsoptionen av serie TO2:

Aktieägare i Xpecunia erhåller en (1) teckningsoption per åtta (8) innehavda aktier. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 23 januari 2023 –

15 februari 2023, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under de 5 sista handelsdagarna som föregår teckningsperioden, dock ej lägre än kvotvärdet och ej högre än 5 SEK per aktie.

Första dag för handel för teckningsoptioner av serie TO2 har fastställts till den 7 september 2022.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Xpecunia Nordic TO2

Kortnamn: XPEC TO2

ISIN-kod: SE0018536294

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: XPECUNIA/OPT RTS 20230215

Första dag för handel: 2022-09-07

Sista dag för handel: 2023-02-10

Instrument-ID: B03E

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 4 573 109

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.