Finepart Sweden Aktiebolags företrädesemission samt övertilldelningsemission registrerade – omvandling av BTA till aktier

Finepart Sweden Aktiebolag (”Finepart” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission om 13,6 MSEK samt utnyttjat möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning om 3,0 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 20,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 149 procent. Företrädesemissionen och den riktade emissionen är nu registrerade hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 14 april 2020. Stoppdagen är den 16 april 2020. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 20 april 2020.

Efter registrering av företrädesemissionen samt den riktade emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 640 414 SEK fördelat på 17 602 760 aktier.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB har agerat finansiella rådgivare till Finepart Sweden Aktiebolag i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Darvall, VD

Tel: +46 (0) 707 76 77 68

Mail: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.