Bambuser offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Med anledning av de pressmeddelanden som Bambuser AB (”Bambuser” eller ”Bolaget”) offentliggjort den 2 april 2020 avseende ingående av ett kommersiellt avtal med Intersport, den 6  april 2020 avseende styrelseordföranden Fredrik Rambergs avgång, den 6 april 2020 avseende ett pilotavtal för Live Video Shopping i USA samt den 6 april 2020 avseende ingående av ett kommersiellt avtal med schweiziska Homegate har Bolaget upprättat ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende Bolagets företrädesemission som offentliggjordes den 30 mars 2020. Pressmeddelandena finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.bambuser.com/ir.

Tillägget har upprättats i enlighet med artikel 23 i prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har godkänts av Finansinspektionen den 7 april 2020 och finns, tillsammans med EU-tillväxtprospektet, tillgängligt på Bambusers hemsida, www.bambuser.com/ir, samt på Carnegies hemsida, www.carnegie.se 

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har ansökt eller på annat sätt lämnat medgivande till förvärv eller teckning av aktier i företrädesemissionen har i enlighet med artikel 23.2 Prospektförordningen rätt att återkalla sin ansökan eller teckning inom två arbetsdagar, dvs till och med den 9 april 2020. Återkallelsen ska göras skriftligen till Carnegie Investment Bank AB (publ), ”Transaction Support”, SE-103 38 eller via e-post till transactionsupport@carnegie.se. Investerare som har ansökt om teckning via sin förvaltare ska kontakta förvaltaren angående återkallelsen. Anmälningar som inte återkallas kommer fortsatt att vara bindande och investerare som vill kvarstå med sin teckning av aktier behöver inte vidta några ytterligare åtgärder.

 

Kontaktinformation

Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com 

eller besök bambuser.com/ir

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 

Om Bambuser AB 

Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bambuser AB (”Bambuser”) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bambusers aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.