Bambuser har genomfört kvittningsemission till strategiska rådgivare

Styrelsen för Bambuser AB (”Bambuser” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 23 augusti 2019, beslutat om och genomfört en riktad nyemission av 166 666 nya aktier till Bolagets strategiska rådgivare Digitala Draken. Teckningskursen uppgår till 6,00 SEK och har betalats genom kvittning av fordran på Bolaget.

Bambuser offentliggjorde i ett pressmeddelande den 20 januari 2020 att Bambuser inlett ett samarbete med Digitala Draken som strategiska rådgivare åt Bolaget. Nyemissionen av 166 666 aktier sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas till Den Digitala Draken AB. Teckningskursen uppgår till 6,00 SEK per aktie och betalning av aktierna har skett genom kvittning av Digitala Drakens fordran på Bolaget om ca 1 000 000 SEK avseende utförda tjänster.  

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kvittning av fordran på Bolaget för tjänster som utförts av Digitala Draken. Bambuser anser också att Digitala Draken är en strategiskt viktig ägare genom dess kännedom om trender inom digitalisering och teknologi i Kina.  

Teckningskursen 6,00 SEK motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under de tio handelsdagar som föregått styrelsens beslut om emissionen. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.  

Genom emissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 166 666, från 107 835 322 till 108 001 988. Aktiekapitalet ökar med 8 333,3 SEK, från 5 391 766,10 till 5 400 099,4 SEK. Emissionen medför en utspädning om ca 0,15 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

 

Kontaktinformation

Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 

eller besök bambuser.com/ir

Certified Advisor

Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.