Beslut vid Bambusers årsstämma 21 april 2020

Bambuser AB höll idag, tisdagen den 21 april 2020, årsstämma som bl.a. valde ny styrelse, fastställde resultaträkningen och balansräkningen, beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet samt beslutade om ändring av bolagsordning och bemyndigande för nyemission av aktier m.m.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. 

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. 

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan styrelsesuppleanter. Mikael Ahlström, Carl Kinell, Alexander MacIntyre och Mikael Wintzell omvaldes till styrelseledamöter. Joel Citron och Karin Karlström valdes till nya styrelseledamöter. Joel Citron valdes även till ny styrelseordförande.  

Joel Citron, född 1962, är vd för New York-baserade investmentbolaget Tenth Avenue Holdings och har över 35 års erfarenhet inom business management och investeringar. Han är för närvarande ordförande i Tenth Avenue Commerce, styrelseledamot i flera företag bland annat Evolution Gaming Group AB (publ), aktiv i non-profit-styrelser och har tidigare tjänstgjort i flertalet offentliga och privata styrelser i både Europa och USA. Joel har en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi samt en filosofie magister i ekonomi från University of South California. 

Karin Karlström, född 1972, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Karin var under 18 år anställd på Carnegie Investment Bank AB där hon arbetade med transaktionsrådgivning åt investerare och bolag inom telekom-, teknologi- och mediasektorn. Därefter arbetade hon under fem år med företagsförvärv och investeringar på Telia Company AB. Sedan drygt ett år så arbetar Karin som oberoende rådgivare och styrelseledamot. 

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som revisor. Michael Olsson kommer fortsatt vara bolagets huvudansvarige revisor. 

Årsstämman beslutade om riktlinjer för utseende av valberedning innebärande att styrelsens ordförande får uppdraget att, inför val av styrelse vid årsstämman 2021, kontakta bolagets fem (5) största aktieägare på grundval av ägarförhållandena per dagen fyra månader före årsstämman, vilka aktieägare ska ha rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen, samt att ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Namnen på valberedningens ledamöter ska presenteras på bolagets hemsida senast tre månader före årsstämman 2021. 

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta omnyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvarar sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas. 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 9 i bolagsordningen med anledning av regler om aktieägares rättigheter.  

 

Kontaktinformation

Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 

eller besök bambuser.com/ir

Certified Advisor

Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.