First Venture offentliggör avsikt för notering på Nasdaq First North Growth Market

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) är ett svenskt investeringsbolag med fokus på sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet. Investeringsportföljen består av sammanlagt 13 tillväxtbolag varav 9 inom fokussektorerna positionerade i globala makrotrender i teman som (i) digitalisering (ii) hållbar konsumtion och produktion för hälsa och klimatet. Bolagets största innehav är Food tech bolaget Humble Group AB (publ). Idag tillkännager First Venture sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av B-aktier om 245 MSEK (”Erbjudandet”) med en potentiell övertilldelningsemission om 25 MSEK, det totala erbjudandet uppgår således till cirka 270 MSEK. First Venture avser att använda emissionslikviden till att skapa värde genom att investera i nya potentiella tillväxtbolag som Bolaget identifierat inom sina fokusområden, samt fortsätta driva tillväxten i befintliga portföljbolag för att fortsätta skapa aktieägarvärde.

En notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market utgör ett viktigt steg i Bolagets utveckling. Styrelsen bedömer att en notering kan öka medvetenheten om First Ventures verksamhet samt ge allmänheten möjlighet att ta del av de värdeskapande aktiviteter som skapas genom First Ventures investeringar i onoterade och noterade bolag. Erbjudandet och noteringen kommer även att bredda aktieägarbasen och ge First Venture tillgång till kapitalmarknaden.

Erbjudandet och Noteringen bedöms slutföras under juni 2021 villkorat av att Nasdaq Stockholm godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market samt att sedvanliga villkor uppfylls.  

Rune Nordlander, VD och medgrundare av First Venture:

”Med erfarenhet från att identifiera och investera i tidiga bolag, som första institutionella investerare, har vi lärt oss mycket om betydelsen av att samarbeta med starka entreprenörsteam för att skapa värde. Att samarbeta långsiktigt med entreprenöriella ägare med breda nätverk inom våra sektorer har bidragit till att identifiera nya investeringar samt till att skapa tillväxt för våra portföljbolag. Som tidig investerare är det inte ovanligt att ett portföljbolag, vid en senare tidpunkt, får en mycket attraktiv tillväxt, likt Food tech bolaget Humble Group AB (publ). Genom att bredda ägarkretsen och utöka kapitalbasen kan vi investera i fler starka entreprenörsteam och ge dessa tillgång till First Ventures metodiska och långsiktiga stöd för värdeskapande i kombination med vårt nätverk av framgångsrika entreprenörer och investerare. Det är med stor glädje, entusiasm och ödmjukhet vi nu tar nästa steg i First Ventures utveckling.”

Peter Werme, Styrelseordförande och medgrundare av First Venture:

”First Venture fokuserar på att investera i bolag som ligger nära ett kommersiellt genombrott inom sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet. I över 15 års tid har vi utvärderat tusentals bolag och haft förmånen att tillsammans med starka entreprenörsteam och våra investerare utveckla First Venture till där vi befinner oss idag. Genom Noteringen skapar vi förutsättningar för att öka takten i vår investeringsverksamhet och därmed fortsätta skapa ökat aktieägarvärde.”

Om First Venture

First Venture bedriver investeringsverksamhet med affärsidén att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i bolag med betydande värdeökningspotential. Grunden för investeringsverksamheten är fundamental analys av bolag inom sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet som befinner sig nära eller i kommersialiseringsfas. Inom dessa sektorer är Bolagets mandat brett och således kan investeringar göras i bolag med betydande potential till en riskprofil som First Venture är väl rustade för. Bolaget genererar överavkastning för sina aktieägare genom att investera i pionjärer med potential att bli ledande inom respektive område vars sektor har medvind i form av starka makrotrender. Därmed anser First Venture att dess verksamhet och investeringsstrategi har goda framtidsutsikter då sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet utgör viktiga sektorer för framtidens konsumtion och produktion.

Bolagets NAV uppgick till 159,2 MSEK per den 7 juni 2021. Vid samma tidpunkt bestod First Ventures portfölj av två noterade bolag och elva onoterade bolag. Det noterade Food tech bolaget Humble Group AB (publ) är Bolagets största innehav sett till andel av investeringsportföljen. En uppställning av First Ventures investeringsportfölj till marknadsvärde per 31 mars 2021 för de onoterade bolagen och per 7 juni 2021 för de noterade innehaven visas nedan:

Portföljbolag Kategori Verkligt värde, SEK Andel av portföljen
Humble Group AB (publ)* Hälsa 96 578 730 64,0%
Kiliaro AB Teknik 11 528 590 7,6%
Speedment AB Teknik 9 860 774 6,5%
Sprint Bioscience AB (publ)** Hälsa 9 071 387 6,0%
Zigrid AB Hållbarhet 4 964 949 3,3%
Applied Nano Surfaces Sweden AB Hållbarhet 4 137 753 2,7%
CombiQ AB Teknik 3 744 092 2,5%
Virtual e-Training SoftwareStockholm AB Teknik 2 569 440 1,7%
Nutribe AB Hälsa 708 000 0,5%
Övriga [1] Övrigt 7 774 106 5,2%
Investeringsportfölj 150 937 821 100,0%
Kassa (31 mars 2021) 8 240 614
Totalt NAV 159 178 435

 

* Listat på Nasdaq First North Growth Market. Ticker: HUMBLE. First Ventures innehav 4 135 189 aktier i Humble Group AB (publ). Beräknat på volymvägdaktiekurs 10 handelsdagar (24 maj – 4 juni 2021) uppgående till 23,36 kr per aktie.

** Listat på Nasdaq First North Growth Market. Ticker: SPRINT. First Ventures innehav 1 784 473 aktier i Sprint Bioscience AB (publ). Beräknat på volymvägdaktiekurs 10 handelsdagar (24 maj – 4 juni 2021) uppgående till 5,08 kr per aktie.

Bolaget största ägare, direkt och indirekt, utgörs av grundarna Peter Werme och Rune Nordlander (Första Entreprenörsfonden i Norden AB), Håkan Roos (Roosgruppen AB), Lottie Tham med familj (Tham Special Investment AB), Mikael Lönn och Johan Claesson med familj.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet avses utgöras av 25 128 206 nyemitterade B-aktier till ett erbjudandepris om 9,75 kronor per aktie, motsvarade 245 MSEK med en övertilldelningsemission om 2 564 103 B-aktier motsvarande 25 MSEK, sammanlagt cirka 270 MSEK, och kommer erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland via Nordnet. Teckningsåtaganden om 185 MSEK har ingåtts. Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som upprättas av Bolaget med anledning av det avsedda Erbjudandet och som förväntas offentliggöras i början av juni 2021 samt publiceras på First Ventures webbplats, www.first-venture.se.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Rune Nordlander, VD och Partner

rune.nordlander@first-venture.se

Mobil: +46 733 896 827

Peter Werme, Partner

peter.werme@first-venture.se

Mobil: +46 706 267 899

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i First Venture i någon jurisdiktion, varken från First Venture eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt har upprättats i samband med Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

[1] 76 Seventysix Distribution AB, O&G Research & Development AB, Facell&Body AB, Realtid Media AB