Insplorion har genomfört en riktad nyemission om 30 MSEK och har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om högst 30,3 MSEK, samt avser genomföra listbyte till Nasdaq First North

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEALAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Insplorion AB (publ) (”Insplorion” eller ”Bolaget”) har, efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman, genomfört en riktad nyemission om 1 500 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”) och kommer härigenom tillföras totalt cirka 30 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Vidare har styrelsen för Bolaget beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 1 515 778 nya aktier till samma teckningskurs, dvs. till en teckningskurs om 20 kronor per aktie (”Företrädesemissionen” och tillsammans med den Riktade Emissionen (”Emissionerna”)). Vid full teckning i Företrädesemissionen, som till sin helhet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, tillförs Bolaget cirka 30,3 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Emissionerna tillför således Bolaget, vid full teckning, totalt cirka 60,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Styrelsen har även beslutat att initiera en process för att byta marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. 

BAKGRUND OCH MOTIV
Insplorions utveckling av världens snabbaste vätgassensor, har under senaste året utvecklats snabbt och uppmärksammats globalt. Vätgassensorn kan bli en avgörande komponent i den snabbt växande marknaden kring vätgasbaserade energisystem. Utvecklingsarbetet av vätgassensorn samt utveckling av Bolagets batterisensor innebär var och en för sig och tillsammans stora möjligheter för Insplorion att erhålla en stark position i två starkt växande marknader, samtidigt som kommersialisering av Bolagets luftsensorer ytterligare validerar teknologin.

Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen görs i syfte att skapa finansiellt utrymme och förutsättningar för att realisera Bolagets tillväxtpotential och i förlängningen skapa värden för aktieägarna. 

Nettolikviden från Emissionerna uppskattas till cirka 53,6 miljoner kronor efter avdrag för transaktionsrelaterade kostnader (beräkning baserad på kontant utbetalning av garantiersättning) och bedöms som tillräckligt för att finansiera accelerationen av Bolagets utveckling av dess vätgas- och batterisensorer samt stödja vidare kommersialisering av luftsensorer.

Patrik Dahlqvist, vd för Insplorion
”Vår vätgassensor har utvecklats snabbt under det år som vi drivit projektet och väl matchat den snabba marknadsutveckling vätgas som energibärare haft under samma tid globalt. Intresset för världens snabbaste vätgassensor är stort på marknaden, inom fordon, inom infrastruktur och bland komponenttillverkare. Intresset är också stort hos finansiärer med AP Ventures, en Londonbaserad specialistfond fokuserad på värdekedjan för vätgas, som en av deltagarna i vår riktade emission tack vare potentialen i vätgassensorn. Vi är mycket glada att vi idag stärker vår ägarbas med både finansiell tyngd och industriell kompetens, samtidigt som vi kommer erhålla en kassa för att realisera potentialen hos hela vår sensorplattform.”

DEN RIKTADE EMISSIONEN
Styrelsen har idag fattat beslut om att genomföra en Riktad Emission av 1 500 000 nya aktier. Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 16 april 2020. Teckningskursen uppgår till 20 kronor per ny aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka och bredda aktieägarbasen och på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att därigenom stärka Bolagets finansiella ställning.

Aktierna har tecknats men ännu ej betalats. I enlighet med det investeringsavtal som har ingåtts mellan Bolaget och tecknarna ska de nya aktierna i den Riktade Emissionen inte berättiga till teckningsrätter eller teckning av nya aktier i Företrädesemissionen med stöd av företrädesrätt. De nya aktierna kommer därför att registreras hos Bolagsverket först efter avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i

Företrädesemissionen.  
Teckningskursen för de nya aktierna (som är densamma i båda Emissionerna) motsvarar en rabatt om cirka 21 procent jämfört med stängningskursen om 25,40 kronor för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 6 november 2020, sista handelsdagen innan beslutet om Emissionerna fattades. Teckningskursen har fastställts efter förhandling med investerare och på de villkor styrelsen bedömer att Emissionerna kan genomföras anpassat efter rådande marknadsläge. Bolagets styrelse bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 30 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader (i huvudsak bestående av arvode till rådgivare och kostnader för praktisk hantering). För information angående användning av uppskattad nettolikvid, se avsnittet ”BAKGRUND OCH MOTIV” ovan. 

Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av ett begränsat antal svenska och internationella institutionella investerare samt en befintlig aktieägare varvid de beloppsmässigt största investeringarna görs av AP Venures Fund II GP LLP, Formue Nord Markedsneutral A/S, Thorén Tillväxt AB och ytterligare en UK baserad investeringsfond (som tecknat nya aktier motsvarande sammanlagt 28 miljoner kronor, dvs. cirka 93 procent av den Riktade Emission). Naventus Corporate Finance AB, som är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Emissionerna, har tecknat nya aktier i den Riktade Emissionen till ett belopp motsvarande 1 miljon kronor.

Kommentar från Andrew Hinkly, Managing Partner, AP Ventures 
”Vi är mycket glada att välkomna Insplorion i vår portfölj och ser fram emot att arbeta nära bolaget i framtiden. Att säkerställa säker produktion, transport, lagring och användning av vätgas är nyckeln till den globala vätgasekonomin och vi tror att Insplorions sensorer matchar dessa utmaningar. Sensorerna kan även stödja utvecklingen av en mer effektiv och kostnadseffektiv utrustning, så som bränsleceller. Vi är mycket imponerade av mångsidigheten hos tekniken, som har användningsområden utanför värdekedjan för vätgas och vi är även mycket imponerade av Insplorion-teamet. Vi är glada att få vara med på resan när bolaget växer och kommersialiserar sin innovativa teknik.”

Som villkor för sin investering har AP Ventures begärt och styrelsen i Bolaget har accepterat att AP Ventures ska få möjlighet att tillsätta en adjungerad styrelseledamot med närvarorätt men utan rösträtt vid styrelsens sammanträden. AP Ventures erläggande av betalning avseende tecknade aktier (motsvarande 9 miljoner kronor) i den Riktade Emissionen är villkorad av att den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen tillsammans inbringar Bolaget en bruttolikvid om sammanlagt minst 41 miljoner kronor (dvs. utöver de 9 miljoner kronor som AP Ventures ska erlägga som betalning för nya aktier i den Riktade Emissionen). 

Samtliga deltagare i den Riktade Emissionen har ingått åtaganden om s.k. lock-up med innebörd att de har åtagit sig att inte sälja aktierna från den Riktade Emissionen under en period till och med dagen för Bolagets offentliggörande av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen (dock senast den 31 december 2020). Vissa av investerarna i den Riktade Emissionen har genom garantiåtaganden även åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter. För mer information, se avsnittet ”FÖRETRÄDESEMISSIONEN” nedan.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN 
Utöver den Riktade Emissionen enligt ovan har styrelsen idag även fattat beslut om att genomföra en emission av högst 1 515 778 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, dvs. Företrädesemissionen såsom definierad ovan. Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 16 april 2020. Teckningskursen uppgår till 20 kronor per ny aktie (dvs. samma teckningskurs som i den Riktade Emissionen).

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 30,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader (i huvudsak bestående av ersättning för emissionsgarantier, arvode till rådgivare och kostnader för praktisk hantering). För information angående användning av förväntad nettolikvid, se avsnittet ”BAKGRUND OCH MOTIV” ovan. 

Aktieägarna i Bolaget kommer äga företrädesrätt att teckna de nya aktier som omfattas av Företrädesemissionen. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter, varvid tretton (13) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att få ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.
De nya aktierna i den Riktade Emissionen kommer inte berättiga till teckningsrätter eller teckning av nya aktier i Företrädesemissionen med stöd av företrädesrätt (se även avsnitt ”DEN RIKTADE EMISSIONEN” ovan). 

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och i andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter. I tredje och sista hand ska tilldelning av eventuellt resterande nya aktier tilldelas dem som garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med Bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på deras respektive ställda emissionsgarantier.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 3,7 miljoner kronor av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 12 procent av emissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden om cirka 26,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 88 procent av emissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För emissionsgarantierna utgår sedvanlig garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om tio (10) procent av det garanterade beloppet. Varje enskild garant kan välja huruvida garantiersättningen ska utbetalas av Bolaget kontant eller i form av nya aktier varvid värdet per nyemitterad aktie ska motsvara teckningskursen i Emissionerna. I syfte att möjliggöra betalning av garantiersättning i form av nya aktier har styrelsen denna dag, med stöd av ovan nämnt bemyndigande från årsstämman, även fattat beslut om ytterligare riktad nyemission (dvs. utöver den Riktade Emissionen) om högst 132 820 aktier nya aktier mot betalning genom kvittning av fordran avseende garantiersättning med samma teckningskurs som i Emissionerna. Ingen ersättning utgår till de parter som har lämnat teckningsförbindelser. Garantiåtagandena har lämnats av vissa av deltagare i den Riktade Emissionen (se även avsnittet ”DEN RIKTADE EMISSIONEN” ovan inkl. för information angående åtaganden om s.k. lock-up avseende nya aktier i den Riktade Emissionen) och två befintliga aktieägare som även har förbundit sig att utnyttja sina teckningsrätter i Företrädesemission. Den beloppsmässigt enskilt största garanten är Formue Nord Markedsneutral A/S med ett garantiåtagande motsvarande cirka 56 procent av det belopp som totalt har garanterats av garantikonsortiet. Bland de två befintliga aktieägarna har Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola lämnat det beloppsmässigt största garantiåtagandet motsvarande cirka 7,5 procent av det belopp som totalt har garanterats av garantikonsortiet.
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och närmare information om nettolikvid, lämnade garantiåtaganden m.m. kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget senast i samband med att teckningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
25 november 2020    Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
26 november 2020    Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
27 november 2020    Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
1-11 december 2020   Handel i teckningsrätter
1–15 december 2020  Teckningsperiod
17 december 2020    Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Vecka 52                    Företrädesemissionen är slutförd och registrerad

UTSPÄDNING TILL FÖLJD AV EMISSIONERNA
Genom den Riktade Emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 225 000 kronor genom nyemission av 1 500 000 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 227 367 kronor genom nyemission av 1 515 778 aktier. Om samtliga garanter väljer garantiersättning enbart i form av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 19 920 kronor genom nyemission av 132 820 aktier.

Den Riktade Emissionen motsvarar cirka 13,2 procent av samtliga utstående aktier i Bolaget efter den Riktade Emissionen (exklusive de nya aktier som omfattas av Företrädesemissionen samt de nya aktier som kan tillkomma vid eventuell betalning av garantiersättning i form av nya aktier). Företrädesemissionen motsvarar cirka 11,8 procent av samtliga utstående aktier i Bolaget efter den Riktade Emissionen samt fulltecknad Företrädesemission (exklusive de nya aktier som kan tillkomma vid eventuell betalning av garantiersättning i form av nya aktier). Genom betalning av garantiersättning i form av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att kunna öka med högst cirka 19 920 kronor genom nyemission av högst 132 820 aktier, vilket motsvarar cirka 1 procent av samtliga utstående aktier i Bolaget efter den Riktade Emissionen, fulltecknad Företrädesemission, samt maximalt antal nya aktier inom ramen för garantiersättningen. Sammanlagt motsvarar emissionerna enligt ovan en aktiekapitalökning om högst cirka 472 287 kronor genom nyemission av högst 3 148 598 aktier, vilket motsvarar cirka 24 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget efter emissionerna. Beräkningarna har baserats på dagens antal aktier i Bolaget (dvs. 9 852 557 aktier).  

PLANERAT LISTBYTE TILL NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET
Styrelsen har beslutat att initiera en process för att byta marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Listbytet är planerat att ske efter genomförandet av Emissionerna, förutsatt att Nasdaq godkänner listbytet. Om listbytet fullföljs och godkänns av Nasdaq kommer Bolaget offentliggöra sådant beslut liksom närmare tidplan vad avser sista dag för handel på Spotlight Stock Market respektive första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market.  

RÅDGIVARE
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Insplorion i samband med Emissionerna.

För mer information, vänligen kontakta: 
Patrik Dahlqvist, verkställande direktör Insplorion
Tel: +46 72 362 32 61
E-post: patrik.dahlqvist@insplorion.com

 

Om Naventus Corporate Finance AB
Naventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare. www.naventus.com

Om AP Ventures
AP Ventures har säte i London, Storbritannien, och förvaltar venture capital-fonder med ett globalt mandat att investera i banbrytande teknologier och verksamheter som syftar till att lösa globala utmaningar såsom integrering av förnybar energi, bristande resurser samt en växande befolkning. 

Den befintliga portföljen är inriktad mot vätgasvärdekedjan och innefattar investeringar i Altergy Systems, ERGOSUP, Greyrock Energy, HyET, Hydrogenious Technologies, Plug Power och ZEG Power. Alla dessa företag antingen utnyttjar eller möjliggör användning av Platinametaller (Eng. Platinum Group Metals (PGMs)). 

AP Ventures leds av Andrew Hinkly (Managing Partner) och Kevin Eggers (Partner). Bland investerarna återfinns Anglo-American Platinum, the Mirai Creation Fund, Mitsubishi Corporation, Plastic Omnium, the Public Investment Corporation och Sumitomo Corporation.

Viktig information
Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”). Fullständig information avseende företrädesemissionen kan endast fås genom det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras senast i samband med att teckningsperioden inleds. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen annonsering.

Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans “Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av emissionerna.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
 

Denna information är sådan som Insplorion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-06 23:55 CET.

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.