Flaggning i Ectin Research AB

Ectin Research AB (”Ectin” eller ”Bolaget”) har erhållit information att Futur Pension Holding AB (”Futur Pension”) den 15 september 2022 har avyttrat aktier i Ectin som innebär att Futur Pension passerat flaggningsgräsen om 5%.

Transaktionen innebär att Futur Pension äger 589 639 aktier och tillika röster (4,65%), att jämföras med 833 745 aktier och röster (6,57%) före transaktionerna.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understigit 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO 

Mob: +46 734 30 93 30

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.