Fluicell AB (publ) genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 29 augusti 2022 och godkändes av extra bolagsstämma den 30 september 2022 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs en riktad kvittningsemission av units till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av units (nyemitterade aktier och nyemitterade teckningsoptioner av serie TO 4) i Bolaget (”Ersättningsemissionen”), i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts som en del av Företrädesemissionen och som tidigare kommunicerats. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 12,50 SEK per unit (vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen) och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av units, bestående av fem (5) nyemitterade aktier samt två (2) nyemitterade teckningsoptioner av serie TO 4 i Bolaget. Totalt har två garanter valt att erhålla garantiersättning i form av units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 september 2022, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 11 520 units, bestående av totalt 57 600 nyemitterade aktier och 23 040 nyemitterade teckningsoptioner av serie TO 4.

Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser Fluicells styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att delvis betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen har, genom avtal med garantiåtagarna, fastställts till 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Fluicell med 57 600 aktier till totalt 24 492 537 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 6 336 SEK till 2 694 179,07 SEK (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket). Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 4 ökar med 23 040 stycken till totalt 3 932 630 stycken (beräknat på antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 4 i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket). Utspädningseffekten med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,24 procent (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 432 589,30 SEK genom utgivande av ytterligare högst 3 932 630 aktier. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna av serie TO 4 uppgår då till cirka 13,84 procent.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare och Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. Nordnet Bank AB har agerat Selling Agent i samband med erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO

Telefon: +46 (0) 768 70 63 88

E-post:mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD

Telefon: +46 (0) 763 07 03 27

E-post: victoire@fluicell.com

www.fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se