Styrelsen i Veg of Lund beslutar om företrädesemission av aktier om cirka 30,9 MSEK samt kallar till stämma för bl.a. styrelseval och ändring av bolagsordningen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 30,9 MSEK (”Företrädesemissionen”) med teckningstid 24 november – 8 december 2022. Styrelsen tillkännager härmed även sin avsikt, villkorat av att en extra bolagstämma den 9 december 2022 beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen, att efter teckningstiden i Företrädesemissionen (i) besluta om en övertilldelningsemission om maximalt 15 MSEK samt (ii) besluta om en emission av vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare, vilka kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 11–22 MSEK. Vid den extra bolagsstämman kommer valberedningen även att föreslå inval av två nya styrelseledamöter i styrelsen samt föreslå ett incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter i Bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska primärt användas till rörelsekapital för finansiering av löpande operationella kostnader, att stärka Bolagets marknadsposition på nya och befintliga marknader inom Europa och Asien samt att vidareutveckla nya livsmedelsprodukter baserade på Bolagets patent, bland annat glass samt köttanaloger tillsammans med Scandi Standard. Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden enligt följande: cirka 12 procent av teckningsförbindelser, cirka 48 procent av bottengarantier och 10 procent av toppgarantier.

”Jag ser framemot att bygga vidare på implementeringen av strategin, supportad av framtida tillfört kapital”, säger Fredrik Carling, vd för Veg of Lund.

Sammanfattning                                    

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Veg of Lund cirka 30,9 MSEK, före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 12 procent av teckningsförbindelser, cirka 48 procent av bottengarantier och 10 procent av toppgarantier. Således är Företrädes­emissionen säkerställd till cirka 70 procent.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 22 november 2022, och en (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) aktie. Teckningskursen är 2,20 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 24 november 2022 till och med den 8 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde.
 • Bolagets styrelse kallar till en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 december 2022 för i) val av två nya styrelseledamöter, ii) införande av ett incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter i Bolaget, samt iii) ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen i syfte att möjliggöra för styrelsen att, baserat på redan befintligt bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, besluta om (i) en övertilldelningsemission om maximalt 15 MSEK i syfte att täcka eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt (ii) en emission av vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.
 • De vederlagsfria teckningsoptionerna till Bolagets aktieägare emitteras som del i Bolagets långsiktiga finansieringsplan och kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 11–22 MSEK. Teckningsoptionerna emitteras och distribueras pro-rata i förhållande till befintligt ägande i Bolaget på en avstämningsdag som kommer att infalla efter att Företrädes­emissionen är registrerad hos Bolagsverket och kommer att ha följande indikativa villkor. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under 10 handelsdagar inför teckningsperioden, dock lägst 2,20 SEK och högst 4,40 SEK. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att genomföra mindre justeringar avseende villkoren för teckningsoptionerna och slutlig information om villkoren för teckningsoptionerna kommer offentliggöras så snart styrelsen fattat beslut om detta.
 • Bolagets tidigare upphandlade kreditfacilitet som kommunicerades den 16 juni 2022, uppgående till totalt 6 MSEK (nominellt), förlängs med nytt förfallodatum den 10 augusti 2023 (tidigare den 31 december 2022).
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå i EU-tillväxtprospektet upprättat med anledning av Företrädesemissionen, som beräknas offentliggöras omkring den 23 november 2022.

  Motiv för Företrädesemissionen

 • Motivet till Företrädesemissionen är primärt att erhålla rörelsekapital för löpande operationella kostnader. Därutöver är syftet med Företrädesemissionen att stärka Bolagets marknadsposition på befintliga och nya marknader inom Europa och Asien för att öka försäljningen genom att stärka Bolagets säljorganisation och marknadsföringsinsatser, samt vidareutveckla nya livsmedels­produkter baserade på Bolagets patent inom kategorierna mejeri- och köttalternativ.

  ANVÄNDNING AV LIKVID FRÅN FÖRETRÄDESEMISSIONEN

  Vid fullteckning av Företrädesemission tillförs Bolaget initialt cirka 30,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader om sammanlagt cirka 5,7 MSEK. Användning av nettolikviden från Före­trädesemissionen planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning: 

 • Löpande operationella kostnader inklusive rörelsekapital för till exempel produktions­kostnader: 20 procent
 • Investera i försäljning och utveckling för att leverera uppdaterad kommersiell strategi samt expansion av produktportfölj: 30 procent
 • Investering i marknadsföringsinsatser i existerande geografiska marknader: 30 procent
 • Investering i geografisk marknadsexpansion genom licens- samt distributörsmodell: 20 procent

  Extra bolagsstämma den 9 december 2022

 • Veg of Lunds styrelse beslutade den 9 november 2022 att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 9 december 2022. Vid den extra bolagsstämman föreslår valberedningen att Anders Gustafsson och Rolf Bjerndell väljs till nya styrelseledamöter för tiden fram till årsstämman 2023.

  Anders Gustafsson är marknadsdirektör för Tetra Pak Vietnam och har lång erfarenhet från försäljning och distribution av livsmedel i flera marknader i Sydostasien. Valberedningen bedömer att Anders Gustafsson kan bidra med kompetens för att realisera bolagets uppdaterade strategi.

  Rolf Bjerndell är styrelseordförande i bland annat Adventure AB och GlucaNova AB. Rolf har arbetat inom flertalet livsmedelsbolag, bland annat som vd för Skånemejerier samt som styrelseledamot i Oatly, Probi och Brämhult.

  Vidare föreslår valberedningen av den extra bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter i Bolaget genom en emission av högst 75 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet omfattar styrelsens ordförande, Håkan Pålsson, samt de två ledamöterna som föreslås till nyval, Anders Gustafsson och Rolf Bjerndell. Förslaget till incitamentsprogram ersätter det incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter i Bolaget som årsstämman den 11 maj 2022 beslutade om. Därtill, som har angetts ovan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen.

  Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

  Företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen

  Veg of Lunds styrelse beslutade den 9 november 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, om en företrädesemission av högst 14 026 168 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Veg of Lund en emissionslikvid om cirka 30,9 MSEK före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst 897 674,75 SEK, från 897 674,75 SEK till 1 795 349,50 SEK.

  Den som på avstämningsdagen den 22 november 2022 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav, varvid varje (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 2,20 SEK per aktie.

  Teckningsperioden löper från och med den 24 november 2022 till och med den 8 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) under perioden från och med den 24 november 2022 till och med den 5 december 2022 samt handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 24 november 2022 till och med att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

  Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 50 procent av rösterna och kapitalet (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission).

  Villkorat av den extra bolagstämmans beslut, den 9 december 2022, att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen kommer styrelsen, snarast möjligt efter teckningstiden i Företrädesemissionen, fatta beslut om en övertilldelningsemission i syfte att täcka eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt eventuellt erlägga garantiersättningar samt upplupna räntor och avgifter i form av aktier. Teckningskursen och övriga villkor i övertilldelningsemissionen kommer vara samma som villkoren i Företrädesemissionen. Slutlig information om sådan emission kommer offentliggöras så snart styrelsens fattat beslut om detta.

  Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

  Företrädesemissionen omfattas till cirka 12 procent av teckningsförbindelser, cirka 48 procent av bottengarantier samt 10 procent av toppgarantier. Sammanlagt omfattas därmed cirka 70 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna tecknings­förbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller likande arrangemang. För garantiåtagandena utgår ersättning varvid ersättning för bottengarantin utgår med tretton (13) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 17 (sjutton) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ersättningen för toppgarantin utgår med tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska vara samma som teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 2,20 SEK per aktie. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

  Vederlagsfria teckningsoptioner

  De vederlagsfria teckningsoptionerna till Bolagets aktieägare emitteras som en del i Bolagets långsiktiga finansieringsplan och kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 11–22 MSEK. Beslut om teckningsoptionerna kommer fattas av styrelsen, med stöd av befintligt bemyndigande från Bolagets årsstämma den 11 maj 2022. Styrelsens beslut att emittera dessa teckningsoptioner är beroende av att den extra bolagstämman den 9 december 2022 beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen.

  Teckningsoptionerna emitteras och distribueras pro-rata i förhållande till befintligt ägande med avstämningsdag snarast efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket (vilket bedöms ske kring mitten av januari 2023). Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter registrering hos Bolagsverket och kommer ha följande indikativa villkor. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under 10 handelsdagar inför teckningsperioden, dock lägst 2,20 SEK och högst 4,40 SEK. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att genomföra mindre justeringar avseende villkoren för teckningsoptionerna och slutlig information om villkoren för teckningsoptionerna kommer offentliggöras så snart styrelsen fattat beslut om detta.

  Förändring av befintliga lån från externa långivare

  Bolaget ingick i juni 2022 avtal om bryggfinansiering enligt vilka långivarna, bestående av tre aktieägare i Bolaget, Anders Färnqvist, Drivator Equity AB och Kenneth Eriksson, samt två nya investerare, Råsunda Förvaltning AB och Gerhard Dal, åtog sig att tillhandahålla lån och låneram om sammanlagt 16 MSEK, vilket offentliggjorts i pressmeddelande den 16 juni 2022.

  Såsom offentliggjorts i pressmeddelande den 25 augusti 2022 har lånen från Anders Färnqvist, Drivator Equity AB och Kenneth Eriksson om totalt 6 MSEK återbetalats. Bolaget erhöll lån från Råsunda Förvaltning AB och Gerhard Dal om initialt 4 MSEK, därefter har Veg of Lund utnyttjat 2 MSEK av lånelöftet som uppgick till 6 MSEK. Råsunda Förvaltning AB och Gerhard Dals fordran uppgår således totalt till 6 MSEK (nominellt). Förfallodatumet är förlängt med nytt förfallodatum den 10 augusti 2023 (tidigare den 31 december 2022). Resterande 4 MSEK av lånelöftet är fortfarande tillgängliga för Bolaget att utnyttjas fram till den 30 november 2022 med förfallodatum den 31 december 2022, Därutöver har Bolaget upphandlat ett nytt lånelöfte med Råsunda Förvaltning AB och Gerhard Dal om 2 MSEK att utnyttjas under vissa förutsättningar fram till och med den 31 mars 2023 och med förfallodatum den 10 augusti 2023. I övrigt är lånevillkoren oförändrade.

  Prospekt

  Bolaget kommer att upprätta ett EU-tillväxtprospekt med anledning av Företrädesemissionen, innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras på Bolagets webbplats, ir.dugdrinks.com, den 23 november 2022 inför det att teckningsperioden inleds den 24 november 2022.

  Preliminär tidplan, alla datum är hänförliga till 2022 (om inte annat anges)

  Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

  18 november Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  21 november Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
  22 november Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
  23 november Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
  24 november5 december Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North
  24 november 8 december Teckningsperiod för Företrädesemissionen
  24 november till och med det att Företrädesemissionen registrerats
  hos Bolagsverket
  Handel med BTA (betald tecknad aktie)
  14 december Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
  Mitten av januari 2023 Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

  Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner avses infalla snarast efter att Företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket och hos Euroclear.

  Rådgivare

  Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissions­institut i Företrädesemissionen.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Veg of Lund AB (publ)
  Fredrik Carling, verkställande direktör
  Tel: 0703 12 19 42

  E-post: fredrik.carling@vegoflund.se
  dugdrinks.com

  Denna information är sådan som Veg of Lund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022, 08.55 CET.

  Om Veg of Lund

  Veg of Lund AB (publ) utvecklar växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Baserat på sitt ursprung i kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar, Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och produkterna säljs i Europa och Asien under varumärket DUG. Bolagets patenterade metod för att producera en stabil växtbaserad emulsion, bestående av potatis och rapsolja, utgör basen i Bolagets produkterbjudande. Utifrån denna livsmedelsbas erbjuder Bolaget produkter inom tre livsmedelssegment: mejerialternativ (mjölk, gräddprodukter, glass och yoghurt), mellanmål (smoothies), och matlagningsprodukter. Livsmedelssegmenten mejerialternativ, som går under varumärket DUG, och mellanmål, som går under varumärket DUG Smoothie, är fullt kommersialiserade. Veg of Lunds vision är att bli en ledande aktör på den internationella marknaden för växtbaserade livsmedel genom att tillhandahålla innovativa produkter för hälso- och miljömedvetna konsumenter. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på dugdrinks.com  

  Om Stockholm Corporate Finance AB

  Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

  Viktig information

  Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Veg of Lund AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det EU-tillväxtprospekt som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen omkring den 23 november 2022. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

  Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

  Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North regelverk för emittenter.

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-09 08:55 CET.