Fluicell genomför riktad nyemission om cirka 4 MSEK i syfte att förstärka försäljningsorganisationen och affärsutvecklingen

 Styrelsen i Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier till professionella investerare om cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget avser använda likviden till att ytterligare stärka kassan i syfte att expandera försäljningsorganisationen, bland annat genom rekrytering av en försäljningschef med gedigen branscherfarenhet, samt rekrytera en senior medicine doktor med fokus på affärsutveckling av Biopixlar®-plattformen. Därutöver avser Bolaget att utöka distributörsunderstödet samt ytterligare utveckla sitt nätverk av distributörer. Styrelsen bedömer att detta sammantaget kommer bidra till att ge Bolaget fortsatt goda förutsättningar att uppfylla sina målsättningar.  

Nyemissionen

Den riktade nyemissionen har beslutats av Fluicells styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 14 maj 2020. Nyemissionen tillför Bolaget totalt cirka 4 MSEK (före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK). Samtliga 531 331 aktier i nyemissionen har tecknats av de professionella investerarna Strategic Wisdom Nordic Aktiebolag, Pensys AB och Johan Stein. Teckningskursen uppgår till 7,60 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för perioden 8 oktober 2020 – 14 oktober 2020 med en procentuell rabatt om cirka 11 procent. Övriga väsentliga villkor framgår nedan i detta pressmeddelande.

Motiv till kapitaliseringen

Styrelsen anser att likviden från den riktade nyemissionen möjliggör för Bolaget att stärka organisationen med viktig expertis inom både försäljning och affärsutveckling. Detta kommer enligt styrelsens bedömning att skapa ytterligare goda förutsättningar för Bolaget att nå sina uppsatta mål.  Med likviden från nyemissionen avser Bolaget att stärka kassan i syfte att genomföra rekryteringar, dels till den befintliga försäljningsorganisationen, i form av en försäljningschef samt säljare, dels genom att anställa en senior medicine doktor med ansvar för affärsutveckling av Biopixlar®-plattformen. Vidare avser Bolaget att lägga ytterligare resurser på stöd till distributörer samt bygga vidare på sitt internationella distributörsnätverk.  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att styrelsen bedömer att kapitaliseringen på ett kostnads- och tidseffektivt sätt tillför Fluicell likvid som möjliggör fortsatt flexibilitet i verksamheten samt tillväxt enligt Bolagets affärsplan och strategi.  Styrelsen anser följaktligen att detta ligger i aktieägarnas intresse.

Victoire Viannay, VD Fluicell, kommenterar:

”Vi är nöjda över att det fortsatt finns ett gediget intresse för Fluicell bland investerare. Med den riktade nyemissionen får vi möjlighet att tillföra bolaget ytterligare kapital från professionella investerare som visat på ett fördjupat intresse för bolaget. Genom denna riktade nyemission lyckas vi på ett smidigt och effektivt sätt resa kapital till bolagets kassa, vilket är förmånligt för bolaget och därmed aktieägarna. Vi står väl finansierade att fortsätta arbetet i linje med våra målsättningar, både på kort och lång sikt.”

Aktier, aktiekapital och utspädning

Den riktade nyemissionen omfattar 531 331 nya aktier till en teckningskurs om 7,60 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 58 446,41 SEK, från 1 260 589,88 SEK till 1 319 036,29 SEK. Antalet aktier kommer genom nyemissionen att öka med 531 331 aktier, från 11 459 908 till 11 991 239 aktier.

Nyemissionen medför en utspädningseffekt för befintliga aktieägare i Bolaget om cirka 4,4 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Fluicell efter nyemissionen.

Tilldelning av aktierna i nyemissionen ser ut enligt följande:

Namn Antal aktier Investering (SEK)
Strategic Wisdom Nordic Aktiebolag 294,489 2 238 116,40
Pensys AB 157,895 1 200 002,00
Johan Stein 78,947 599 997,20

Rådgivare

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med nyemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Denna information är sådan som Fluicell är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.