Fluicells delårsrapport för januari-juni 2018

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (1 april-30 juni) 2018 i sammandrag

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 411 (122) KSEK
 •  Nettoomsättning om 411 (103) KSEK  
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 922 (-1 929) KSEK  
 •  Rörelseresultatet uppgick till -3 997 (-1 946) KSEK  
 •  Resultat före skatt uppgick till -3 937 (-1 951) KSEK  
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,53 (-6,32) SEK  
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 058 (-2 405) KSEK  

Delåret (1 januari-30 juni) 2018 i sammandrag

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 737 (224) KSEK
 •  Nettoomsättning om 737 (205) KSEK
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6 408 (-3 177) KSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -6 520 (-3 210) KSEK
 •  Resultat före skatt uppgick till -6 442 (-3 234) KSEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,86 (-10,48) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 121 (-2 848) KSEK

VD har ordet

”Med stor spänning sparkade vi igång denna period med att bli ett börsnoterat företag på Nasdaq First North, en dag som teamet och jag fortfarande ser tillbaka på med stolthet. Sett till prestation, i sammandrag, så resulterade kvartalet i ökad försäljning, lyckade rekryteringar av mycket motiverat branschfolk, ökad exponering på den internationella marknaden och fortsatt positiv produktutveckling för vår bioprinting-plattform Biopixlar® Retina. Gällande den ökande försäljningen så ser vi att våra ansträngningar börjar löna sig och jag är särskilt glad över att se fortsatt försäljning till några av världens ledande läkemedelsbolag. Edouard Neu-Janicki har rekryterats som ny Partnership and Business Development Manager i Europa som en del av vårt expansionsinitiativ. Han har en bakgrund från Stanford Business School och är placerad i Paris för att effektivt nå ut till, i synnerhet, de franska kosmetik- och läkemedelsindustrierna för att främja lanseringen av Biopixlar® Retina så väl som våra andra produkter. Vi känner att vi jobbar strategiskt rätt och vi är fast beslutna om att nå våra övergripande mål med att skapa väsentliga tillväxtvärden för bolaget.”

Händelser under andra kvartalet 2018

 • Ändring av japanskt distributörsavtal till icke-exklusivitet för att öppna möjligheter att använda andra distributionskanaler i Japan, som trädde i kraft den 11 april 2018.
 • Den 18:e april blev vi ett publikt bolag listade på Nasdaq First North med tickern ’Flui’. Vi mottog erkännande från nationell media och marknadens intresse visade sig vara stort redan från början.  
 • I slutet av april introducerade vi den nya produkten BioPen® Flex, på våra kunders begäran. Produkten är exklusivt utvecklad för experiment där upprätta mikroskop används och nära fördubblar den adresserbara marknaden för BioPen®.  
 • Försäljningar i april inkluderade Dynaflow®-chiputhyrning till Genentech och BioPen® tippar till Universitet i Oslo, Norge.  
 • I maj gjorde vi ett kundbesök till National Institute of Health (NIH) i Maryland, USA, där vi kunde se det arbete de utförde med hjälp av vår BioPen® och etablera en relation med myndigheten.  
 • Ett nytt utvecklingssamarbete annonserades i slutet av maj, mellan Fluicell och Science Mosaic för att omvandla Biopixlar® Retina till en komplett bioprinting-plattform. Science Mosaic är ett Estlandbaserat företag som specialiserar sig inom instrumentation och inbyggd mjukvaruutveckling.  
 • Den 29:e maj hölls bolagets årsstämma i Göteborg.  
 • Majs försäljning inkluderade uthyrning av Dynaflow® Gold till Gedeon Richter och BioPen®tippar till Scientifica.
 • I början av juni tillkännagav vi ett nytt icke-exklusivt distributionsavtal med Premedical Laboratories rörande försäljning och distribution av BioPen® system på den kinesiska marknaden.  
 • Tidigt i juni meddelade vi ett nytt distributionsavtal med New Bio Technology Ltd. rörande exklusiv distribution av BioPen® system i Israel, vilket öppnar upp en ny geografisk marknad för oss.  
 • I början av juni utropade vi en öppen kallelse efter beta-testare för den nya versionen av vår BioPen® Wizard-mjukvara.  
 • I mitten av juni beställdes en andra laservärmare för temperaturkontroll av BioPen® systemen av Oblique Therapeutics för studier av enskilda celler i samarbete med Karolinska Institutet.
 • Vi erhöll en varumärkesregistrering för Biopixlar® i slutet av juni, vilket stärker vårt immaterialrättsliga skydd av produkten.  
 • I slutet av juni släppte vi vårt första nyhetsbrev, vilket fortsättningsvis kommer att släppas varannan månad, som ett sätt att nå en bredare intressentgrupp med uppdateringar ochinformation om oss.  
 • Försäljningar i juni inkluderade ett BioPen® system till en aktör i Kina, samt ett Dynaflow® akademiskt chip, en joystick för Dynaflow® System och ett uppgraderat BioPen® System till Karolinska Institutet.

Rekryteringar

 •  Den 4 :e juni välkomnade vi Daniel Fjällborg som Junior Sales Engineer.  
 •  Den 25:e juni anslöt sig Edouard Neu-Janicki i rollen som Partnership and Business Development Manager med syfte att identifiera och bygga nya partnerskapsmöjligheter för existerande produkter samt produkter under utveckling. Han har en examen i affärsjuridik från Universié Paris 2 Panthéon Assass, Frankrike, och Stanford University, USA.  

Händelser efter periodens utgång

 • Försäljning av ett BioPen® system i Israel den 2:a juli.  
 • Vi deltog i FENS (Federation of European Neuroscience Societies) konferensen, som ägde rum i Berlin den 7:e till 11:e juli. Besöket genererade ett mycket gott antal intressenter, nya kontakter och ökat intresse för våra produkter.  
 • Vi arbetar för närvarande på en fjärde patentfamilj, för vilken vi förra året lämnade in en provisorisk patentansökan vilken gav oss en förlängning på ett år för att fortsätta att förfina den medan ett ansökningsdatum säkras. I slutet av juli lämnade vi in den internationella PCT patentansökan för Biopixlar® Retina.  
 • Försäljning i augusti inkluderar Dynaflow® chiputhyrning till Genentech i USA och Dynaflow chip till NMI Technologietransfer GmbH i Tyskland.  

­


Läs hela delårsrapporten i bifogad pdf.


För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725-65 42 05, victoire@fluicell.com
Mats Jonasson, CFO, 0768-70 63 88, mats@businesscontrolpartner.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 17 augusti 2018.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550.