Företrädesemission för att förverkliga fler projekt och öka projekttakten övertecknades

Absolicon beslutade våren 2021 att ta in ca 50 miljoner kronor för att förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten. Emissionen har tecknats till 119 MSEK (244%).

Absolicons företrädesemission som pågick 6 maj – 27 maj 2021 tecknades till totalt 119 098 430 kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 244 procent av det beslutade emissionsbeloppet om ca 50 MSEK.

Varje gammal aktie gav två företrädesrätter. Nio teckningsrätter krävdes för att få teckna en ny aktie för 110 kr. Totalt har 417 301 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 665 412 aktier utan teckningsrätter.

Styrelsen har i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner, vilket innebär att även tecknare utan företräde har chans att få tilldelning.

Då emissionen övertecknats kommer styrelsen besluta att emittera ytterligare 25 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten. Tilldelningen sker i första hand i poster om 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon och i andra hand enligt anvisningarna i prospektet.

Eftersom såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas kommer huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, att avyttra 25 000 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon och i andra hand enligt anvisningarna i prospektet.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer, med antagande att styrelsen beslutar att genomföra övertilldelningsemissionen, aktiekapitalet att ökas med 469 144 kr från 1 998 650 kr till 2 467 794 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 469 144 aktier, 1 998 650 aktier till 2 467 794 st. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 19 procent av samtliga aktier.

Absolicon kommer inklusive överteckningsemissionen att tillföras ca 50 MSEK efter emissionskostnader om ca 1,3 MSEK. Emissionskostnaderna vilket motsvarar ca 1 procent av totalt tecknat belopp.

Styrelsen kommer att sammanträda för att besluta om överteckningsemission och tilldelning i enlighet med emissionsmemorandumet senast den 4 juni 2021.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA) fram till dess att emissionen registrerats, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier. Registreringen av emissionen beräknas ta ca 2- 4 veckor.

Informationen är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-31 17:46 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: absolicon.com/press-material

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.