Företrädesemission inleds måndag den 24 september

På måndag den 24 september inleds företrädesemissionen i Enrad AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 1,7 MSEK. Emissionen är även öppen för nya investerare.

Motiv till emissionen

Vid utgången av augusti 2018 hade Bolaget 5,5 MSEK i orderstock, vilket är nästan lika mycket som hela föregående års omsättning. För att klara den fortsatta expansionen har styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission. Medlen från emissionen ska framförallt användas till:

1. Uppgradering och byte till ny programmeringsmiljö för att utöka antalet funktioner samt förbättra användargränssnittet till styr och regler av aggregaten. Vidare finns möjligheter till lägre produktionskostnad per enhet genom mindre designförändringar och komponentutbyten.

2. Utöka Bolagets säljresurs för att etablera direktförsäljning genom återförsäljare/installatörer istället för försäljning genom grossist.

3. Exportsatsning mot övriga EU-länder för att öka omsättningen och etableras på nya marknader.

4. Utveckling av produktionsprocessen för effektivare tillverkning/montering och därmed lägre produktionskostnad och för att möta ökad orderingång.

5. Täcka kapitalbindningen i material på grund av den ökande orderingången. Genom att även kunna köpa in större kvantiteter av komponenter som ingår i anläggningarna kan Bolaget erhålla bättre inköpspriser.

6. Backoffice resurs för hantering av teknisk support och säljstöd på grund av ökad efterfrågan.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

 • För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

 • Emissionskursen är 3,40 SEK per aktie.

 • Nyemissionen omfattar högst 1 737 867 aktier.

 • Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.

 • Överteckningsoptionen omfattar högst 500 000 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 24 september – 12 oktober 2018.

 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 13 september 2018.

 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 14 september 2018.

 • Avstämningsdag är 17 september april 2018.

 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 12 oktober 2018.

 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 september – 10 oktober 2018.

 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 24 september 2018 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.enrad.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se .

Under emissionsperioden kommer Enrad att presenteras på följande event:

 • 24 september Aktiespararnas Aktiedag, Svenska Mässan, Göteborg

 • 26 september Aktiespararnas Aktiedag, Kockums Fritid, Malmö

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live

Program och anmälan hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang

För ytterligare information
Andreas Bäckäng 

VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se