Företrädesemission i Paynova AB

En extra bolagsstämma i Paynova AB beslutade den 12 oktober 2017 att godkänna styrelsens beslut från den 13 september 2017 om en emission med företräde för Paynovas aktieägare.

Den som är registrerad som aktieägare i Paynova på avstämningsdagen 1 november 2017 äger rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier i bolaget till en kurs av 0,38 kronor per aktie. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 oktober 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 oktober 2017.

Aktieägare i Paynova erhåller för varje (1) innehavd aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningstiden löper under perioden 6 november 2017 till och med 20 november 2017. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Equity under perioden från och med 6 november 2017 till och med den 16 november 2017. Handel med betalda tecknade aktier äger rum på NGM Equity från och med den 6 november 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från betalda tecknade aktier till aktier sker.

Om emissionen ger upphov till väsentlig omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 30 oktober 2017.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Paynova TR

Kortnamn: PAY TR

ISIN-kod: SE0010520585

Första dag för handel: 2017-11-06

Sista dag för handel: 2017-11-16

Instrument-ID: 41MH

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: Paynova BT1

Kortnamn: PAY BT1

ISIN-kod: SE0010520593

Första dag för handel: 2017-11-06

Sista dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 41MG

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.