Första dag för handel med teckningsoptioner av serie 2021/2022

I maj 2021 genomförde Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) en företrädesemission av units som blev övertecknad. Första dag för handel med de teckningsoptioner av serie 2021/2022 som emitteras som en del av företrädesemissionen på Spotlight Stock Market är den 18 juni 2021. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2021/2022 är den 9 maj 2022. Teckningsoptionerna av serie 2021/2022 kommer handlas under kortnamnet MIR TO 2.

Genom företrädesemissionen har 6 547 321 teckningsoptioner av serie 2021/2022 emitterats.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2021/2022 sker under perioden från och med den 27 april 2022 till och med den 11 maj 2022. Varje teckningsoption av serie 2021/2022 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 12 april 2022 till och med den 25 april 2022, dock lägst 1,07 SEK och högst 7,65 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras mellan cirka 7,0 MSEK och cirka 50,1 MSEK, beroende på utnyttjandekurs.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.