Kommuniké från extra bolagsstämma i Exsitec Holding AB

Exsitec Holding AB (publ) (“Exsitec” eller “Bolaget”) har idag, den 15 juni 2021, hållit extra bolagsstämma. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes extra bolagsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Vid den extra bolagsstämman fattades följande beslut.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av högst 118 271 aktier till minoritetsägarna My Kingdom ApS och M.N.M.K. Holding ApS i dotterbolaget iAdvice ApS, där betalning för de nyemitterade aktierna sker genom kvittning av minoritetsägarnas fordran på Bolaget uppgående till cirka 16,81 MSEK (cirka 12,32 MDKK) (”Kvittningsemissionen”).

Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 142,14 kr per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med 21 maj 2021, och utgör en del av köpeskillingen i förvärvet av de kvarvarande aktierna i iAdvice ApS.

Efter registrering av Kvittningsemissionen hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Exsitec öka från 12 562 143 till 12 680 414 aktier och aktiekapitalet öka med 5913,55 kronor, från 628 107,15 kronor till 634 020,70 kronor. Kvittningsemissionen medför en utspädning för befintliga ägare om cirka 0,9 procent baserat på antalet aktier efter Kvittningsemissionens genomförande.

De nyemitterade aktierna i Kvittningsemissionen omfattas av lock-up till och med den 24 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Kallblad, vd

Hampus Strandqvist, Investor relations

Telefon: 010-333 33 00

Epost: ir@exsitec.se

Om Exsitec:

Exsitec är specialister inom verksamhetssystem och digitalisering. Företaget hjälper kunder hitta rätt systemstöd för sin arbetsvardag samt integrerar systemen i verksamheten och är en kontinuerlig partner efter leveransen. Exsitec är specialiserade på systemstöd inom bland annat affärssystem, fakturahantering, beslutsstöd, CRM och e-handel. Verksamheten utgörs av över 300 medarbetare med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Organisationen är rikstäckande med huvudkontor i Linköping samt dotterbolag i Danmark och Norge. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS). Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.