Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar samtliga återstående aktier i dotterbolaget iAdvice Aps

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 
Exsitec AB förvärvar resterande 42,1 % av aktierna i dotterbolaget iAdvice Aps. 

Exsitec driver verksamhet i Danmark genom det majoritetsägda dotterbolaget iAdvice ApS sedan 2018. Verksamheten har uppvisat en mycket god tillväxt och under Q1 2021 uppgick den organiska tillväxten till drygt 25 %. Prognos för 2021 är att omsätta cirka 34 MDKK med ett EBITA-resultat på cirka 5,6 MDKK.Exsitec AB väljer att förvärva resterande aktiekapital från minoritetsägarna My Kingdom ApS och M.N.M.K. Holding ApS och iAdvice blir därmed ett helägt dotterbolag. Köpeskillingen är baserat på ett aktievärde för hela bolaget om cirka 45 MDKK vilket justerat för nettokassa innebär en multipel EV/EBITA på prognostiserat EBITA-resultat om cirka 7,5.

Köpeskillingen erläggs till 35 % i kontanter (cirka 6,63 MDKK) och till 65 % (cirka 12,32 MDKK) erläggs genom en riktad nyemission av totalt 118 271 aktier i Exsitec Holding AB till minoritetsägarna i iAdvice. Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med bolagsstämmans efterföljande godkännande och sker till en teckningskurs om 142,14 kr per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med 21 maj 2021. Betalning i den riktade nyemissionen sker genom kvittning av minoritetsägarnas fordran på Exsitec Holding AB uppgående till ca 16,81 MSEK (ca 12,32 MDKK) (”Kvittningsemissionen”).

Vid full teckning i Kvittningsemissionen och under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut kommer antalet aktier i Exsitec Holding AB öka från 12 562 143 till 12 680 414 aktier och aktiekapitalet öka med 5913,55 kronor, från 628 107,15 kronor till 634 020,70 kronor. Kvittningsemissionen medför en utspädning för befintliga ägare om cirka 0,9 procent baserat på antalet aktier efter Kvittningsemissionens genomförande.

De nyemitterade aktierna i Kvittningsemissionen kommer omfattas av ett års lock-up från dagens datum. . Förvärvet är villkorat ett godkännande på extra bolagsstämma i Exsitec Holding AB av Kvittningsemissionen. Den extra bolagsstämman är planerad att hållas den 15 juni 2021 och kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

– Med den fina utvecklingen vi sett i Danmark under ett utmanande 2020 och inledningen av 2021 är det dags att ta nästa steg i verksamheten, säger Exsitecs vd Johan Kallblad. Det är också mycket glädjande att hälsa den tidigare ledningen för iAdvice välkomna som aktieägare i Exsitec Holding. 

För mer information, kontakta:

Johan Kallblad, vd
Hampus Strandqvist, Investor relations

Telefon: 010-333 33 00
Epost: ir@exsitec.se

Om Exsitec:

Exsitec är specialister inom verksamhetssystem och digitalisering. Företaget hjälper kunder hitta rätt systemstöd för sin arbetsvardag samt integrerar systemen i verksamheten och är en kontinuerlig partner efter leveransen. Exsitec är specialiserade på systemstöd inom bland annat affärssystem, fakturahantering, beslutsstöd, CRM och e-handel. Verksamheten utgörs av över 300 medarbetare med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Organisationen är rikstäckande med huvudkontor i Linköping samt dotterbolag i Danmark och Norge. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS). Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.