Kommuniké från årsstämma i Exsitec Holding AB

Idag den 4 maj 2021 hölls årsstämma i Exsitec Holding AB (”Bolaget”). I syfte att motverka spridningen av coronaviruset hölls årsstämman enbart genom röstning på förhand (s.k. poströstning) i enlighet med tillfälliga lagregler. Vid årsstämman fattades bl.a. följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2020 intagna resultat- och balansräkningarna för Bolaget respektive koncernen samt att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör.

Vinstutdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att Bolagets till förfogande stående fria vinstmedel om sammanlagt 129 448 835 SEK disponeras så att sammanlagt 16 387 000 SEK, motsvarande 1,40 SEK per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående vinstmedel, 113 061 835 SEK, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen infaller den 6 maj 2021 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske den 11 maj 2021.

Val av styrelse och revisor samt beslut om styrelsesarvoden

Bolagsstämman beslutade om omval av Peter Viberg, Anders Englund, Klas Hillström och Åsa Holmström som ordinarie styrelse­ledamöter i Bolaget, samt om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor i Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 SEK till styrelsens ordförande och med 100 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller mot betalning genom kvittning. Nyemission ska också i övrigt kunna förenas med villkor. Genom emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet varvid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker, ska ökningen av aktiekapitalet i Bolaget inte kunna ökas med mer än tio procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att nyemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande, att stärka Bolagets kapitalbas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt för att finansiera eller medge flexibilitet i samband med förvärv.

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till https://www.exsitec.se/investor-relations.

För mer information, kontakta:

Hampus Strandqvist, Investor relations
Telefon: +46 70 – 677 88 26
Epost: hampus.strandqvist@exsitec.se

Om Exsitec

Exsitec är specialister inom verksamhetssystem och digitalisering. Företaget hjälper kunder hitta rätt systemstöd för sin arbetsvardag samt integrerar systemen i verksamheten och är en kontinuerlig partner efter leveransen. Exsitec är specialiserade på systemstöd inom bland annat affärssystem, fakturahantering, beslutsstöd, CRM och e-handel. Verksamheten utgörs av över 300 medarbetare med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Organisationen är rikstäckande med huvudkontor i Linköping samt dotterbolag i Danmark och Norge. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS).
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.