Första teckningsdag i Attanas företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

I enlighet med tidigare publicerat inleds idag den 3 december 2020 teckningsperioden i företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) i Attana AB (”Attana” eller “Bolaget”). Sista dag för teckning i Företrädesemissionen är den 17 december 2020. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 44,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Vid full teckning tillför Företrädesemissionen bolaget cirka 63,3 MSEK före emissionskostnader. För att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital och en ökad spridning i Bolagets aktie kan Bolaget även genomföra en övertilldelningsemission (”Övertilldelningsemissionen”) om upp till 13 MSEK. 

Företrädesemissionen i korthet: 

Teckningskurs: 1,30 SEK per aktie 

Storlek på Företrädesemissionen: 63,3 MSEK 

Storlek på Övertilldelningsemissionen: 13 MSEK 

Teckningsperiod: 3 – 17 december 2020 

Avstämningsdag: 2 december 2020 

Företräde: En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. 

Handel med teckningsrätter: 3 – 15 december 2020 

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie): 3 december 2020 fram till att Bolaget har registrerat nyemissionen. 

Marknadsplats: Nordic SME 

ISIN-kod: SE0010547273 

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen: 21 december 2020 

Tecknings- och garantiåtaganden 

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 44,4 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen. 

Prospekt och anmälningssedel 

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.attana.com) och Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). 

Digitala investerarträffar 

  • 9 december 2020 kl. 13.30, Live-presentation på Erik Penser Banks YouTube-kanal. Under presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till VD Teodor Aastrup. Följ presentationen här

Rådgivare 

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Synch Advokat AB agerar legal rådgivare till Attana i samband med Företrädesemissionen. 

För ytterligare information, kontakta:  

Niklas Carlsson, COO Attana AB 
e-mail: niklas.carlsson@attana.com 
Tel: + 46 738 676 762 

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.  

Om Attana 

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Attana. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Attana kommer endast att ske genom det prospekt som Attana offentliggjorde den 1 december 2020. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Attana har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. 

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.