Frill Holding AB avbryter företrädesemission och genomför en riktad spridningsemission om 20 MSEK.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen Frill Holding AB (publ) (“Frill” eller “Bolaget”) har den 25 maj 2018 beslutat att avbryta den planerade företrädesemissionen av Units och väljer istället att genomföra en riktad emission. Detta mot bakgrund av att ett fåtal större investerare har visat intresse för att investera i Bolaget och säkerställa Bolagets fortsatta finansiering. Den riktade emissionen genomförs främst för att få en bredare ägarspridning inför den planerade noteringen.

Styrelsen har förankrat beslutet hos aktieägare som företräder mer än 85 procent av antalet aktier och mer än 95 procent av antalet röster i Bolaget.

Den riktade emissionen (”Spridningsemissionen”) har följande villkor:

Sammanfattning

  • Teckningsperioden är satt från den 31 maj till och med den 14 juni.
  • Genom Spridningsemissionen tillförs Frill högst 20 MSEK, före emissionskostnader. Spridningsemissionen omfattar högst 4 000 000 nya aktier.
  •  Emissionen riktar sig till allmänheten och nuvarande aktieägare utan företrädesrätt.
  • Teckningskursen är fastställd till 5,00 SEK per aktie.
  • Memorandum avseende Spridningsemissionen beräknas offentliggöras den 30 maj 2018 och finns att ladda hem från Bolagets hemsida, www.frill.se samt på www.gcf.se.
  • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att bedriva fortsatt expansion på den globala marknaden. Efterfrågan har ökat kraftigt i bl.a. Sverige, Storbritannien och USA. Vidare ska kapitalet användas för framtagandet av nya produkter och smaker samt stärka balansräkningen för den planerade noteringen vid Nasdaq First North.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Frill grundades i mars 2014 som en avknoppning från Zendegii Retail-koncernen, baserad i London. Företagets fokus är utveckling av innovativa och hälsosamma livsmedel inom fryssegmentet. Efter flera år av forskning och innovation har Frill skapat en unik teknologiplattform med ett brett användningsområde. Frill arbetar för att skapa ett hälsosamt, trovärdigt och globalt varumärke genom att utmana vedertagna sanningar inom en av de mest ohälsosamma livsmedelskategorierna: Glass. 

Frills första produktkategori, Frill The Frozen Smoothie innehåller bara frukt, bär och grönsaker. Inget tillsatt socker, inga sötningsmedel eller mejeriprodukter. Sötman kommer enbart från frukterna och bären. Därtill är Frill rik på fibrer, det enda makronäringsämne som de flesta i västvärlden äter alldeles för lite av och vars hälsofördelar blir allt mer omtalade och uppbackade av forskningsresultat. Glassen har hittills lanserats framgångsrikt hos stora återförsäljare i Storbritannien, Sverige och USA. Ambitionen är nu att etablera varumärket på de europeiska, amerikanska och senare de asiatiska marknaderna. 

I september 2017 förvärvade Frill det svenska startup-bolaget Add Nutrition AB, en framgångsrik producent av proteinglass. Förvärvet möjliggör en strategi som kan möta efterfrågan i två snabbt växande livsmedelssegment – Hälso- och funktionssegmentet.

Kapitalanvändning

Frill avser använda anskaffat kapital från Spridningsemissionen till:

Intäktstillväxt bland återförsäljare (kampanjer, smakprover, och incitamentprogram) 45%
Forskning och utveckling (nya smaker och produkter) 30%
Marknadsföring (sociala medier, aktiviteter) 10%
Försäljning (personal, inkommande återförsäljare 10%
Likvida medel (för att teckna kortfristiga förpliktelser) 5%

Villkor för Spridningsemissionen

Spridningsemissionen innebär att högst 4 000 000 B-aktier ges ut. Vid fullteckning av Spridningsemissionen tillförs Bolaget 20 MSEK, före emissionskostnader. Genom Spridningsemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 200 000 SEK, från 1 036 666,75 SEK till 1 236 666,75 SEK. 

Teckning sker utan stöd av företrädesrätt. Styrelsen beslutar om hur tilldelning ska utformas vid fullteckning.

Ett Memorandum med anledning av Spridningsemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 30 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta Khosro Nikpay, khosro.nikpay@frill.eu