Gaming Corps genomför emissioner om ca 1,6 MSEK

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om en kvittningsemission om ca 845 TSEK. Därtill har utbyte av konvertibler påkallats till ett belopp om ca 777 TSEK. 

Kvittningsemissionen riktades till Majestic Insight Holdings och Global Emerging Market, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 845.200 SEK, mot Gaming Corps. Utbyte av konvertibler om 776.920 SEK påkallades av Bracknor Investment Group. Totalt tecknades 2.985.728 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 0,5406 SEK. Efter registrering av kvittningsemissionen samt utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 9.647.208 SEK fördelat över 105.347.583 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 11,38 procent jämfört med aktiens stängningskurs i måndags, den 15 januari 2018. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 2,83 procent.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 10.00 CET.